img

ประวัติ

เริ่มเปิดสอนหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ในปี พ.ศ.2523 และได้มีการพัฒนาเป็นแขนงการจัดการสารสนเทศ ในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อ พ.ศ. 2548 และมีการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ขึ้นใหม่อีกครั้งในปี พ.ศ. 2556 เพื่อตอบสนองความต้องการบรรณารักษ์ยุคใหม่ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

img

ปรัชญา

บัณฑิตมีความรู้ความสามารถจัดการห้องสมุดและสารสนเทศ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

img

วิสัยทัศน์

1. มีคุณภาพทางวิชาการที่สามารถทำตลาดได้
2. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียน การสอนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. นำความรู้ ความสามารถเป็นฐานในการจัดการ
4. เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศในสาขาบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์
img

ค่านิยม

ค้น คัด จัดการ บริหารข้อมูล เพิ่มพูนความรู้ มุ่งสู่อาเซียน เซียนเทคโนโลยี

img

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับแก่สังคม ให้บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

img

ศึกษาตลอดหลักสูตร พ.ศ. 2556
130 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาภาษา
12
หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
94
หน่วยกิต
2.1 วิชาบังคับ
59
หน่วยกิต
2.2 วิชาเลือก
30
หน่วยกิต
2.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต

 

ศึกษาตลอดหลักสูตร พ.ศ. 2561
134 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
95
หน่วยกิต
2.1 วิชาบังคับ
60
หน่วยกิต
2.2 วิชาเลือก
30
หน่วยกิต
2.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

สนใจศึกษาข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561  

 

รายวิชา
หน่วยกิต
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1631102 สารสนเทศ ห้องสมุด และสารสนเทศ
3(3-0-6)
   
1631104 ทักษะการรู้สารสนเทศ
3(2-2-5)
   
1631105 ทักษะจำเป็นของนักสารสนเทศในยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
   
1631207 การพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด
3(2-2-5)
   
1631208 การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ
3(2-2-5)
   
1631306 การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3(2-2-5)
   
1631307 การบริการสารสนเทศ
3(3-0-6)
   
1631308 การค้นคืนสารสนเทศและบริการอ้างอิง
3(2-2-5)
   
1631603 การอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักสารสนเทศ
3(3-0-6)
   
1631604 การเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนักสารสนเทศ
3(3-0-6)
   
1631605 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการผู้ใช้
3(3-0-6)
   
1632209 การจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ
3(2-2-5)
   
1632313 การพัฒนาเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ
3(2-2-5)
   
1632402 การจัดการห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ
3(2-2-5)
   
1633121 การจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดและสารสนเทศ
3(2-2-5)
   
1633124 พื้นฐานการเริ่มต้นธุรกิจสารสนเทศ
3(3-0-6)
   
1633417 การประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ
3(2-2-5)
   
1633418 การจัดการความรู้ในองค์กรสารสนเทศ
3(3-0-6)
   
1634419 เทคโนโลยีและสื่อใหม่ในห้องสมุด
3(3-0-6)
   
1634903 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
3(2-2-5)
   
1632102 พื้นฐานการจัดการข้อมูล 3(3-0-6)    
1632210 การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 3(2-2-5)    
1632314 การศึกษาผู้ใช้ 3(2-2-5)    
1632609 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุดและสารสนเทศ 3(3-0-6)    
1632610 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 3(3-0-6)    
1633118 การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานสำหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ 3(2-2-5)    
1633123 การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ 3(2-2-5)    
1633125 โปรแกรมประยุกต์สำหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ 3(2-2-5)    
1633126 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงานห้องสมุดและสารสนเทศ 3(2-2-5)    
1633127 การวิเคราะห์สื่อและเครือข่ายสังคม 3(2-2-5)    
1633128 แหล่งสารสนเทศและการบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(2-2-5)    
1633129 การใช้สารสนเทศเพื่อความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 3(2-2-5)    
1633130 การจัดการข้อมูลสาธารณมติ 3(2-2-5)    
1633206 การสร้างและการจัดการเนื้อหาสารสนเทศ 3(2-2-5)    
1633419 การจัดการสารสนเทศสำหรับเด็ก 3(2-2-5)    
1634415 การจัดการสารสนเทศสำหรับเยาวชน 3(2-2-5)    
1634416 การจัดการสารสนเทศสำหรับผู้สูงอายุ 3(2-2-5)    
1634417 การจัดการสารสนเทศสำหรับผู้ด้อยโอกาส 3(2-2-5)    
1634420 การจัดการโครงการห้องสมุดและสารสนเทศ 3(2-2-5)    
1634904 การวิจัยเบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5)    
1634805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 5(450)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556

สนใจศึกษาข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561  

 

รายวิชา
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1631102 สารสนเทศ ห้องสมุด และสารสนเทศ    
1631206 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ    
1631305 การบริการห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ    
1631405 การจัดระบบสารสนเทศและความรู้    
1631406 การจัดการห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ    
1631601 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุดและสารสนเทศ    
1631602 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุดและสารสนเทศ    
1632206 การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ    
1632207 การจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ    
1632309 การค้นคืนสารสนเทศ    
1632310 การศึกษาผู้ใช้    
1632311 การบริการอ้างอิงและสารสนเทศ    
1632312 การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต    
1363121 การจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดและสารสนเทศ    
1633206 การสร้างและการจัดการเนื้อหาสารสนเทศ    
1633207 การวิจัยเบื้องต้นทางบรรณารักศาสตร์และสารสนเทศ    
1633414 ห้องสมุดดิจิทัล    
1633415 การจัดการโครงการห้องสมุดและสารสนเทศ    
1633416 การประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ    
1633902 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์    
1632208 การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน    
1633118 การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานสำหรับห้องสมุดและสารสนเทศ    
1633119 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงานหอ้งสมุดและสารสนเทศ    
1633120 โปรแกรมประยุกต์สำหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ    
1633122 การพัฒนาเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ    
1633123 การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ    
1634103 แหล่งสารสนเทศและการบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ...    
1634104 เครือข่ายทางสังคมห้องสมุดและสารสนเทศ    
1634414 การจัดการสารสนเทศสำหรับเด็ก    
1634415 การจัดการสารสนเทศสำหรับเยาวชน    
1634416 การจัดการสารสนเทศสำหรับผู้สูงอายุ    
1634417 การจัดการสารสนเทศสำหรับผู้ด้อยโอกาส    
1634418 การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น    
1634510 สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์    
1634805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตร 2561

สนใจศึกษาข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561  

 

แผนการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตร 2561
มค.
กพ.
มีค.
เมย.
พค.
มิย.
กค.
สค.
กย.
ตค.
พย.
ธค.
๐ เสนอโครงการปรับปรุงหลักสูตร
---->
๐ ศึกษา/รวบรวมข้อมูลสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตร (อาจารย์ปรับรายวิชา / นักศึกษาระบุประโยชน์ / สถานประกอบการระบุความต้องการ)
-----
---->
๐ ร่างรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)
-----
---->
๐ วิพากษ์หลักสูตร
-----
---->
๐ ปรับแก้/จัดทำรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณ์
---->
๐ นำเสนอรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณ์ ต่อคณะกรรมการคณะ
---->
๐ เสนอรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณ์ ต่อสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย
---->