ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ | ทำเนียบรุ่น | ปฏิทินวิชาการ | ตารางเรียน | ตารางพบที่ปรึกษา | ขอคำปรึกษา | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ผลงานนักศึกษา | บริการศิษย์เก่า | สิ่งสนับสนุนการศึกษา

 

[สมัครงาน] - โรงเรียนกรุงเทพคริสเตรียนโทรมารับสมัครตำแหน่งบรรณารักษ์ด่วนค่ะ เกรดเฉลี่ย 2.90 ขึ้นไปและสามารถสื่อสารด้านภาษาอังกฤษได้บ้าง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://www.bcc.ac.th/2014/
[สมัครงาน] - วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาฯ รับสมัครบรรณารักษ์ วุฒิ ป.โท
ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2561
ขอความร่วมมือนักศึกษาตอบแบบสอบถามการเข้าร่วมกิจกรรม ในปีการศึกษา 2560
  - กิจกรรมชั้นปี 1 : การเตรียมความพร้อมนักศึกษา (ภาษามือพื้นฐาน)
  - กิจกรรมชั้นปี 1 : ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี
  - กิจกรรมชั้นปี 2 : ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
  - กิจกรรมชั้นปี 3 : ศึกษาดูงาน ณ สถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3
  - กิจกรรมชั้นปี 2-3 : ศิลปะการจัดนิทรรศการของห้องสมุด - การบิดลูกโป่ง
  - กิจกรรมชั้นปี 2 : การตัดต่อวีดิโอเพื่อเพิ่มมูลค่าสารสนเทศ
สถาบันภาษาให้บริการโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ชุด English Discoveries Online สำหรับนักศึกษา นักศึกษาสามารถเข้าใช้งาน โดย Username : รหัสนักศึกษา (13 หลัก) และ Password : รหัสนักศึกษา 5 ตัวสุดท้าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางพบที่ปรึกษา

ประชาสัมพันธ์ | ทำเนียบรุ่น | ปฏิทินวิชาการ | ตารางเรียน | ตารางพบที่ปรึกษา | ขอคำปรึกษา | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ผลงานนักศึกษา | บริการศิษย์เก่า | สิ่งสนับสนุนการศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษาประจำรุ่น*

รหัส 57

ภาพอาจารย์นันทวัน

รหัส 58

ภาพอาจารย์นันทวัน

รหัส 59

ภาพอาจารย์บรรพต

รหัส 60

ภาพอาจารย์นันทวัน

รหัส 61

ภาพอาจารย์นันทวัน

 

*นักศึกษาสามารถขอคำปรึกษาอาจารย์ทุกท่าน

วัน
เวลา 8.00 - 12.00 น.
เวลา 13.00-16.30 น.
จันทร์
ภาพอาจารย์บรรพต
อังคาร
ภาพอาจารย์นันทวัน
ภาพอาจารย์นันทวัน
พุธ
ภาพอาจารย์นันทวัน
ภาพอาจารย์นันทวัน
พฤหัสบดี

 

ภาพอาจารย์บรรพต

ศุกร์
ภาพอาจารย์นันทวัน
ภาพอาจารย์นันทวัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์ | ทำเนียบรุ่น | ปฏิทินวิชาการ | ตารางเรียน | ตารางพบที่ปรึกษา | ขอคำปรึกษา | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ผลงานนักศึกษา | บริการศิษย์เก่า | สิ่งสนับสนุนการศึกษา

 

งานวิชาการ

มิ.ย. 2564 ประชุมวิชาการและการนำเสนอวิชาการระดับชาติ The 5th UTCC National Conference ผลงานของ นายวัฒนากรณ์ กันทะแก้ว | Certificated | Proceeding
ก.ย. 2563 นายวัฒนากรณ์ กันทะแก้ว ได้รับเชิญให้เข้าร่วมปรับปรุงหลักสูตร วิทยาลัยราชสุดา | หนังสือเชิญ
ส.ค. 2562 นายวัฒนากรณ์ กันทะแก้ว ได้รับทุน UGRAD

มิ.ย. 2562

งานวิจัย เรื่อง การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต / ชลชินี ศรีสุข, พิมพ์ชนก สิงห์โต, ญาณิศา มากแจ้ง | Fulltext
มิ.ย. 2562 งานวิจัย เรื่อง การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการเพื่อส่งเสริมการบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต / วัลย์ทิชา ดาบทอง, รุ้งทิวา อนุจร, สกุณทิพ ชิดสูงเนิน | Fulltext
มิ.ย. 2562 งานวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต / ดวงกมล วิเศษ, ณัฐษมน ศรีรักษา, สิริรัตน์ สุขแก้ว Fulltext
มิ.ย. 2562 งานวิจัย เรื่อง การศึกษาการรู้สารสนเทศของนักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต / ณภัศกรณ์ เอี่ยมรัมย์, จำนงนาถ พลอยพันแสง, ณัฐกานต์ ทาแสง | Fulltext
มิ.ย. 2562 งานวิจัย เรื่อง ความต้องการและปัญหาการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / บัณฑิตา มาประชา, ทัศนีย์ ภูหมอก, อัยดากานต์ ปังอุทา | Fulltext
มิ.ย. 2562 งานวิจัย เรื่อง ทัศนคติการใช้ทรัพยากรดิจิทัลของหอสมุดแห่งชาติ / ฉันท์ชนก ฝนเชย, ตรีทิพย์ ขันธพร, ปภัสรา ฝึกศิลป์ | Fulltext
มิ.ย. 2562 งานวิจัย เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต / ปิยะธิดา มะลิคง, ชัญญาพัทธ์ ภาพัฒน์หงส์ | Fulltext
มิ.ย. 2562 งานวิจัย เรื่อง สภาพและความคาดหวังของผู้ใช้บริการสำนักวิทยบรและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต / ธนพร กฤษณคุปต์, กชวรรณ ชมพูนุช, ขนิษฐา เอี่ยมชัย | Fulltext
มิ.ย. 2562 งานวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์และการรู้สารสนเทศดิจิทัลของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับชั้นปริญญาตรี มหาวทิยาลัยสวนดุสิต / วัชรากรณ์ น้อยกรณ์, จันทปภา บริบูรณ์, นาถลดา บุตรสันต์ | Fulltext
มิ.ย. 2562 งานวิจัย เรื่อง ทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต / สุพัตรา อินเจริญ, พิชชากร เหล็กสงค์, มาริษา ชัยประสิทธิ์ | Fulltext
มิ.ย. 2562 งานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลออนไลนของนักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต / วรรณพร รักถนอม, นภัสสร รงค์สถิต, อัจฉริยาพร พืบขุนทด | Fulltext
   

การทดสอบใบรับรอง

มี.ค. 2562 IC3 Digital Literacy Certification "Computing Fundamentals" มีนักศึกษาผ่าน คือ รุ้งทิวา อนุจร และ ชัญญาพัทธ์ ภาพัฒน์หงส
มี.ค. 2562 IC3 Digital Literacy Certification "Key Applications" มีนักศึกษาผ่าน คือ สกุณทิพ ชิดสูงเนิน , ดวงกมล วิเศษ และ ณัฐษมน ศรีรักษา
มี.ค. 2562 IC3 Digital Literacy Certification "Computing Fundamentals" + "Key Applications" มีนักศึกษาผ่าน คือ ตรีทิพย์ ขันธพร , ณัฏฐกานต์ ทาแสง และ ฉันท์ชนก ฝนเชย
   

ทุนการศึกษา

2562 นายวัฒนากรณ์ กันทะแก้ว (ชั้นปี 2) ได้รับทุนโครงการ Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) ประจำปีการศึกษา 2562-2563
   

ิจกรรมทั่วไป

2560
รองชนะเลิศอันดับ 2 : ประกวดพานไหว้ครู (ประเภทสวยงาม) ประจำปี 2560
2560
รองชนะเลิศอันดับ 2 : ประกวดพานไหว้ครู (ประเภทความคิดสร้างสรรค์) ประจำปี 2560
2560 รองชนะเลิศอันดับ 2 : วิ่งพลัด 4*100 ม. หญิง กีฬาคนพิการ ครั้งที่ 24 (ทัศนีย์ ภูหมอก/จรรยาพร ละครแพง/ธัญญาภรณ์ กองเอียด)
2560 รองชนะเลิศอันดับ 1 : วิ่งพลัด 4*400 ม. หญิง กีฬาคนพิการ ครั้งที่ 24 (ทัศนีย์ ภูหมอก/ธัญญาภรณ์ กองเอียด)
2560 รองชนะเลิศอันดับ 2 : กระโดดไกล หญิง กีฬาคนพิการ ครั้งที่ 24 (ธัญญาภรณ์ กองเอียด)
2560 ชนะเลิศ : กระโดดสูง หญิง กีฬาคนพิการ ครั้งที่ 24 (จรรยาพร ละครแพง)
2559 ชนะเลิศ : การแข่งขันวอลเลย์บอล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559 รองชนะเลิศอันดับ 2 : การแข่งขันฟุตซอล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์