มคอ. : กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

1-58 | 2-58 | 1-59 | 2-59 | 1-60 | 2-60 | 1-61 | 2-61 | 1-62 | 2-62 | 1-63 | 2-63 | 1-64 | 2-64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2564

1-58 | 2-58 | 1-59 | 2-59 | 1-60 | 2-60 | 1-61 | 2-61 | 1-62 | 2-62 | 1-63 | 2-63 | 1-64 | 2-64

1634806
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   มคอ.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564

1-58 | 2-58 | 1-59 | 2-59 | 1-60 | 2-60 | 1-61 | 2-61 | 1-62 | 2-62 | 1-63 | 2-63 | 1-64 | 2-64

1632102
พื้นฐานการจัดการข้อมูล มคอ.3   มคอ.5  
1633130
การจัดการข้อมูลสาธารณมติ มคอ.3   มคอ.5  
1634419
เทคโนโลยีและสื่อใหม่ในห้องสมุด มคอ.3   มคอ.5  
1634903
สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มคอ.3   มคอ.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2563

1-58 | 2-58 | 1-59 | 2-59 | 1-60 | 2-60 | 1-61 | 2-61 | 1-62 | 2-62 | 1-63 | 2-63 | 1-64 | 2-64

1632314
การศึกษาผู้ใช้ มคอ.3   มคอ.5  
1633124
พื้นฐานการเริ่มต้นธุรกิจสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1633127
การวิเคราะห์สื่อและเครือข่ายสังคม มคอ.3   มคอ.5  
1633418
การจัดการความรู้ในองค์กรสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1634805
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   มคอ.3  
           
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2563

1-58 | 2-58 | 1-59 | 2-59 | 1-60 | 2-60 | 1-61 | 2-61 | 1-62 | 2-62 | 1-63 | 2-63 | 1-64 | 2-64

1631605
ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการผู้ใช้ มคอ.3      
1633120
โปรแกรมประยุกต์สำหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1633123
การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1633125
โปรแกรมประยุกต์สำหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1633417
การประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ มคอ.3      
1634104
เครือข่ายทางสังคมห้องสมุดและสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1634510
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ มคอ.3   มคอ.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2562

1-58 | 2-58 | 1-59 | 2-59 | 1-60 | 2-60 | 1-61 | 2-61 | 1-62 | 2-62 | 1-63 | 2-63 | 1-64 | 2-64

1632208
การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน มคอ.3   มคอ.5  
1632210
การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน มคอ.3   มคอ.5  
1632402
การจัดการห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1633119
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงานห้องสมุดและสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1633121
การจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดและสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1633123
การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1633126
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงานห้องสมุดและสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1633129
การใช้สารสนเทศเพื่อความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ มคอ.3   มคอ.5  
1633902
สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มคอ.3   มคอ.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2562

1-58 | 2-58 | 1-59 | 2-59 | 1-60 | 2-60 | 1-61 | 2-61 | 1-62 | 2-62 | 1-63 | 2-63 | 1-64 | 2-64

1632209
การจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1632313
การพัฒนาเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1633118
การเขียนโปรแกรมพื้นฐานสำหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1633122
การพัฒนาเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1633206
การสร้างและการจัดการเนื้อหาสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1633207
การวิจัยเบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มคอ.3   มคอ.5  
1633419
การจัดการสารสนเทศสำหรับเด็ก มคอ.3   มคอ.5  
1634418
การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มคอ.3   มคอ.5  
1634805
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   มคอ.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2561

1-58 | 2-58 | 1-59 | 2-59 | 1-60 | 2-60 | 1-61 | 2-61 | 1-62 | 2-62 | 1-63 | 2-63 | 1-64 | 2-64

1631207
การพัฒนาทรัพยาการห้องสมุด มคอ.3   มคอ.5  
1631208
การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1631306
การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มคอ.3   มคอ.5  
1631308
การค้นคืนสารสนเทศและบริการอ้างอิง มคอ.3   มคอ.5  
1631604
การเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนักสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1632208
การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน มคอ.3   มคอ.5  
1633119
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงานห้องสมุดและสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1633121
การจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดและสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1633123
การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1633129
การใช้สารสนเทศเพื่อความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ มคอ.3   มคอ.5  
1633206
การสร้างและการจัดการเนื้อหาสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1633414
ห้องสมุดดิจิทัล มคอ.3   มคอ.5  
1633415
การจัดการโครงการห้องสมุดและสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1633416
การประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1633902
สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มคอ.3   มคอ.5  
1634414
การจัดการสารสนเทศสำหรับเด็ก มคอ.3   A1 | B1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2561

1-58 | 2-58 | 1-59 | 2-59 | 1-60 | 2-60 | 1-61 | 2-61 | 1-62 | 2-62 | 1-63 | 2-63 | 1-64 | 2-64

1631103
สารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม มคอ.3   มคอ.5  
1631104
ทักษะการรู้สารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1631105
ทักษะจำเป็นของนักสารสนเทศในยุคดิจิทัล มคอ.3   มคอ.5  
1631307
การบริการสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1631603
การอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1632206
การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1632207
การจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1632310
การศึกษาผู้ใช้ มคอ.3   มคอ.5  
1632311
การบริการอ้างอิงและสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1633118
การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานสำหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1633120
โปรแกรมประยุกต์สำหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1633122
การพัฒนาเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1633207
การวิจัยเบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มคอ.3   มคอ.5  
1634104
เครือข่ายทางสังคมห้องสมุดและสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1634418
การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มคอ.3   มคอ.5  
1634510
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ มคอ.3   มคอ.5  
1634805
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   มคอ.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560

1-58 | 2-58 | 1-59 | 2-59 | 1-60 | 2-60 | 1-61 | 2-61 | 1-62 | 2-62 | 1-63 | 2-63 | 1-64 | 2-64

1631305
การบริการห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ
มคอ.3
มคอ.5
1631406
การจัดการห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ มคอ.3 มคอ.5    
1631601
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุดและสารสนเทศ มคอ.3 มคอ.5    
1632208
การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน มคอ.3 มคอ.5    
1632312
การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มคอ.3 มคอ.5    
1633119
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงานห้องสมุดและสารสนเทศ มคอ.3 มคอ.5    
1633121
การจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดและสารสนเทศ มคอ.3 มคอ.5    
1633123
การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ มคอ.3 มคอ.5    
1633206
การสร้างและการจัดการเนื้อหาสารสนเทศ มคอ.3 มคอ.5    
1633414
ห้องสมุดดิจิทัล มคอ.3 มคอ.5    
1633415
การจัดการโครงการห้องสมุดและสารสนเทศ มคอ.3 มคอ.5    
1633416
การประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ มคอ.3 มคอ.5    
1633902
สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มคอ.3

มคอ.5

   
1634414
การจัดการสารสนเทศสำหรับเด็ก มคอ.3 มคอ.5    
1634805
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2560

1-58 | 2-58 | 1-59 | 2-59 | 1-60 | 2-60 | 1-61 | 2-61 | 1-62 | 2-62 | 1-63 | 2-63 | 1-64 | 2-64

1631102
สารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม
มคอ.3
  มคอ.5  
1631206
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1631405
การจัดระบบสารสนเทศและความรู้ มคอ.3   มคอ.5  
1631602
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุดและสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1632206
การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1632207
การจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1632309
การค้นคืนสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1632310
การศึกษาผู้ใช้ มคอ.3   มคอ.5  
1632311
การบริการอ้างอิงและสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1633118
การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานสำหรับงานห้องสมุด และสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1633120
โปรแกรมประยุกต์สำหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1633122
การพัฒนาเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1633207
การวิจัยเบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มคอ.3   มคอ.5  
1634104
เครือข่ายทางสังคมห้องสมุดและสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1634418
การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มคอ.3   มคอ.5  
1634510
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ มคอ.3   มคอ.5  
1634805
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   มคอ.3   มคอ.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2559

1-58 | 2-58 | 1-59 | 2-59 | 1-60 | 2-60 | 1-61 | 2-61 | 1-62 | 2-62 | 1-63 | 2-63 | 1-64 | 2-64

1631305
การบริการห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ
มคอ.3
มคอ.5
1631406
การจัดการห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1631601
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุดและสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1632208
การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน มคอ.3   มคอ.5  
1632312
การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มคอ.3   มคอ.5  
1633119
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงานห้องสมุดและสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1633121
การจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดและสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1633123
การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1633206
การสร้างและการจัดการเนื้อหาสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1633414
ห้องสมุดดิจิทัล มคอ.3   มคอ.5  
1633415
การจัดการโครงการห้องสมุดและสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1633416
การประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1633902
สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มคอ.3   มคอ.5  
1634411
การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น มคอ.3   มคอ.5  
1634414
การจัดการสารสนเทศสำหรับเด็ก มคอ.3   มคอ.5  
4124906
โครงการพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  มคอ.3   มคอ.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2559

1-58 | 2-58 | 1-59 | 2-59 | 1-60 | 2-60 | 1-61 | 2-61 | 1-62 | 2-62 | 1-63 | 2-63 | 1-64 | 2-64

1631102
สารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม
มคอ.3
  มคอ.5
1631206
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ     มคอ.5  
1631405
การจัดระบบสารสนเทศและความรู้ มคอ.3   มคอ.5  
1631602
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุดและสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1632206
การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1632207
การจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1632309
การค้นคืนสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1632310
การศึกษาผู้ใช้ มคอ.3   มคอ.5  
1632311
การบริการอ้างอิงและสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1633118
การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานสำหรับงานห้องสมุด และสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1633120
โปรแกรมประยุกต์สำหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1633122
การพัฒนาเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1633207
การวิจัยเบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มคอ.3   มคอ.5  
1634104
เครือข่ายทางสังคมห้องสมุดและสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1634418
การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มคอ.3   มคอ.5  
1634510
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ มคอ.3   มคอ.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2558

1-58 | 2-58 | 1-59 | 2-59 | 1-60 | 2-60 | 1-61 | 2-61 | 1-62 | 2-62 | 1-63 | 2-63 | 1-64 | 2-64

1631305
การบริการห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ
มคอ.3
A1 | B1
1631406
การจัดการห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ มคอ.3   A1 | B1  
1631601
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุดและสารสนเทศ มคอ.3   A1 | B1  
1632312
การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มคอ.3   A1 | B1  
1633121
การจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดและสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1633206
การสร้างและการจัดการเนื้อหาสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1633414
ห้องสมุดดิจิทัล มคอ.3   มคอ.5  
1633415
การจัดการโครงการห้องสมุดและสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1633416
การประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2558

1-58 | 2-58 | 1-59 | 2-59 | 1-60 | 2-60 | 1-61 | 2-61 | 1-62 | 2-62 | 1-63 | 2-63 | 1-64 | 2-64

1631102
สารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม
มคอ.3
  A1 | B1
1631206
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ มคอ.3   A1 | B1  
1631405
การจัดระบบสารสนเทศและความรู้ มคอ.3   A1 | B1  
1631602
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุดและสารสนเทศ มคอ.3   A1 | B1  
1632206
การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1632207
การจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5  
1632309
การค้นคืนสารสนเทศ มคอ.3   A1 | B1  
1632310
การศึกษาผู้ใช้ มคอ.3   มคอ.5  
1632311
การบริการอ้างอิงและสารสนเทศ มคอ.3   มคอ.5