ศิษย์เก่า

 

แบบสอบถามศิษย์เก่า / ความต้องการมีส่วนร่วมกับหลักสูตร
แบบประเมินความพึงพอใจ "ผู้ใช้บัณฑิต" ต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต (รหัส 58) | Print PDF
แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของ “บัณฑิต” รุ่นที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 (รหัส 58) | e-Questionair
แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของ “บัณฑิต” รุ่นที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 (รหัส 59) | e-Questionair

 

ผลงานของศิษย์เก่า

<อยู่ในระหว่างดำเนินการ>