การประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือของหลักสูตร | คู่มือประกันคุณภาพ | แนวปฏิบัติที่ดี | รายงานงานผลการดำเนินงาน | รายงานการประชุม

 

หลักฐานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558

หมวดที่ 1

หมายเลขหลักฐาน
 
ชื่อเอกสารหลักฐาน
1.1
  แบบเสนอการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร (สมอ.08) | อนุมัติ | ครั้งที่ 1 (57) | ครั้งที่ 2 (58) | ครั้งที่ 3 (59)
1.2
  ตารางสอน ปีการศึกษา 1/2558 | 1/2559
1.3
  รายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (มคอ.2)
1.4
 
1.5
  รายงานการประชุมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ
1.6
  การนำส่งรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
1.7
  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
1.8
  การนำส่งรายงานผลการดำเนินของรายวิชา (มคอ.5)
1.9
  รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
1.10
  รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ (มคอ.7)

 

หมวดที่ 2

หมายเลขหลักฐาน
 
ชื่อเอกสารหลักฐาน
2.1.1
 
2.1.2
  รายงานการประชุมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ
2.1.3
  รายการข้อมูลการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากร
2.2.1
  ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
2.3.1
  คำสั่ง : คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ
2.3.2
  แบบเสนอการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร (สมอ.08)
2.3.3
  ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
2.3.4
  รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ (2558)
2.3.5
  ใบตอบรับการตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล. / บทความ
2.3.6
  บทความวารสารที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2.3.7
  ใบตอบรับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
2.3.8
  เกียรติบัตรการนำเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2.3.9
  หน้าปกรายงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ผศ.ดร.ปริศนา)

 

หมวดที่ 3

หมายเลขหลักฐาน
 
ชื่อเอกสารหลักฐาน
3.1.1
 
3.1.2
  รายงานการประชุมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ
3.1.3
  รายงานผลการดำเนินโครงการ “บรรณารักษ์มืออาชีพ”
3.1.4
  บันทึกข้อความ - นำส่งรายงานผลการดำเนินโครงการ (คมส.1209/2559)
3.2.1
  รายงานการประชุมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ
3.2.2
  คำสั่ง : อาจารย์ที่ปรึกษา (คมส.000/2558)
3.2.3
  แฟ้มการจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาใหม่
3.2.4
  ตัวอย่าง : แบบรายงานการให้คำปรึกษา
3.2.5
  แผนพัฒนานักศึกษา (4 ปี) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ
3.2.6
  ตัวอย่าง : แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาด้านต่าง ๆ
3.2.7
  รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ (2558)
3.2.8
  คำสั่ง : คณะกรรมการดำเนินโครงการบรรณารักษ์มืออาชีพ (คมส.938/2558)
3.2.9
  รายงานผลการดำเนินโครงการ “บรรณารักษ์มืออาชีพ”
3.2.10
  รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
3.3.1
  รายงานการประชุมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ

 

หมวดที่ 4

หมายเลขหลักฐาน
 
ชื่อเอกสารหลักฐาน
4.1.1
 
4.1.2
  วิจัย เรื่อง การศึกษาความต้องการบัณฑิตบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์
4.1.3
  รายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (มคอ.2)
4.1.4
  รายงานการประชุมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ
4.1.5
  ตารางปรับปรุงรายวิชา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ
4.1.6
  รายการข้อมูลการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากร
4.2.1
  รายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558
4.2.2
  รายงานการประชุมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ
4.2.3
  รายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (มคอ.2)
4.2.4
  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
4.2.5
  ตัวอย่าง : แบบประเมินอาจารย์ผู้สอน
4.2.6
  ตัวอย่าง : บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องปฏิบัติการ
4.2.7
  ตัวอย่าง : บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน
4.2.8
  รายงานผลการดำเนินโครงการ “บรรณารักษ์มืออาชีพ”
4.3.1
  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
4.3.2
  การนำส่งรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
4.3.3
  รายงานการประชุมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ
4.3.4
  รายงานการทวนสอบ ปีการศึกษา 2558
4.3.5
  บันทึกข้อความ : นำส่งรายงานการทวนสอบ
4.3.6
  รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ (มคอ.7)
4.4.1
  รายงานการประชุมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ
4.4.2
  รายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (มคอ.2)
4.4.3
  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
4.4.4
  การนำส่งรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
4.4.5
  รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
4.4.6
  การนำส่งรายงานผลการดำเนินของรายวิชา (มคอ.5)
4.4.7
  รายงานการทวนสอบ ปีการศึกษา 2558
4.4.8
  บันทึกข้อความ : นำส่งรายงานการทวนสอบ
4.4.9
  บันทึกข้อความ : รายงานผลการสำเร็จการศึกษาของ ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด
4.4.10
  บันทึกข้อความ : รายงานผลการศึกษาต่อของอาจารย์
4.4.11
  รายการข้อมูลการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากร

 

หมวดที่ 5

หมายเลขหลักฐาน
 
ชื่อเอกสารหลักฐาน
5.2.1
 
5.2.2
  ข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (data set)
5.2.3
  รายงานการประชุมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ
5.2.4
  กิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำปี 2558 (กองพัฒนานักศึกษา)
5.2.5
  ตัวอย่าง : แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาด้านต่าง ๆ
5.2.6
  รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ (2558
5.2.7
  รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ (มคอ.7)
5.2.8
  บันทึกข้อความ - นำส่งรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร บรรณารักษศาสตร์ฯ (มคอ.7)
5.2.9
  คำสั่ง : คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำ Template (คมส.1540/2559)

 

หมวดที่ 6

หมายเลขหลักฐาน
 
ชื่อเอกสารหลักฐาน
     

 

หมวดที่ 7

หมายเลขหลักฐาน
 
ชื่อเอกสารหลักฐาน