การประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือของหลักสูตร | คู่มือประกันคุณภาพ | แนวปฏิบัติที่ดี | รายงานงานผลการดำเนินงาน | รายงานการประชุม

 

หลักฐานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559

หมวดที่ 1

หมายเลขหลักฐาน
 
ชื่อเอกสารหลักฐาน
1.1 - 1.3
  แบบเสนอการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร (สมอ.08) | ครั้งที่ 1 (57) | ครั้งที่ 2 (58) | ครั้งที่ 3 (59)
1.4
  หนังสืออนุมัติหลักสูตรจาก สกอ.
1.5
  รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ (มคอ.2)

หมวดที่ 2

หมายเลขหลักฐาน
 
ชื่อเอกสารหลักฐาน
2.1.1   คู่มือการดำเนินงาน สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ (ฉบับปรับปรุง 2559)
2.1.2   รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ (มคอ.2)
2.1.3   รายงานการประชุมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ
2.1.4   การพัฒนาวิชาการของอาจารย์และบุคลากร ปีการศึกษา 2559
2.1.5   ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
2.1.6   บันทึกข้อความนำส่งขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (คมส. 1158/2560)
2.2.1   ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักสูตร
2.3.1   ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักสูตร
2.3.4
 

หมวดที่ 3

หมายเลขหลักฐาน
 
ชื่อเอกสารหลักฐาน
3.1.1
  คู่มือการดำเนินงาน สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ (ฉบับปรับปรุง 2559)
3.1.2
  รายงานการประชุมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ
3.1.3
  รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)
3.1.4
  รายงานผลการดำเนินโครงการ “บรรณารักษ์มืออาชีพ ปี 2”
3.1.5
  บันทึกนำส่งรายงานผลการดำเนินโครงการ "บรรณารักษ์มืออาชีพ ปี 2"
3.2.1
  รายงานการประชุมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ
3.2.2
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา (มสด.3577/2559)
3.2.3
  ตารางช่วงเวลาให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
3.2.4
  แฟ้มข้อมูลนักศึกษา
3.2.5
  ช่องทาง "ขอคำปรึกษาอาจารย์ / ร้องเรียน " สำหรับนักศึกษา
3.2.6
  แผนพัฒนานักศึกษา (4 ปี) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ
3.2.7
  ตัวอย่าง : แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาด้านต่าง ๆ
3.2.8
  รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ 2559
3.2.9
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบรรณารักษ์มืออาชีพ ปี 2
3.2.10   ตัวอย่าง : ประกาศนียบัตรจากหอสมุดแห่งชาติ
3.2.11
 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) |
รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)

3.2.12
  รายงานผลการดำเนินโครงการ “บรรณารักษ์มืออาชีพ ปี 2”
3.2.13
  ผลงาน Infographic ของนักศึกษา ที่นำเสนอบน Facebook
3.2.14
  สรุปกิจกรรมโดยนำเสนอผ่าน facebook สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ
3.2.15
  ใบคะแนนเก็บรายวิชาการจัดการโครงการห้องสมุดและสารสนเทศ

หมวดที่ 4

หมายเลขหลักฐาน
 
ชื่อเอกสารหลักฐาน
4.1.1   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (มสด.2600/2555)
4.1.2   วิจัย เรื่อง การศึกษาความต้องการบัณฑิตบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์
4.1.3   รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์ (มคอ.2)
4.1.4   รายงานการประชุมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ
4.1.5   การปรับปรุงรายวิชา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ
4.1.6   การพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากร
4.2.1   รายงานการประชุมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ
4.2.2   รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ (มคอ.2)
4.2.3   ตัวอย่าง : แบบประเมินอาจารย์ผู้สอน
4.3.1   รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
4.3.2   รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)
4.3.3   รายงานการประชุมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ
4.3.4   บันทึกข้อความนำส่งผลการทวนสอบแก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.3.5   รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ (มคอ.7)
4.4.1   รายงานการประชุมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ
4.4.2   รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ (มคอ.2)
4.4.3   รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
4.4.4   เอกสารนำส่งรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
4.4.5   รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)
4.4.6   เอกสารนำส่งรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)
4.4.7   รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ (มคอ.7)
4.4.8   รายงานการทวนสอบ | 1/2559 | 2/2559
4.4.9   บันทึกข้อความนำส่งผลการทวนสอบแก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.4.10   การพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากร

หมวดที่ 5

หมายเลขหลักฐาน
 
ชื่อเอกสารหลักฐาน
5.3.1   คู่มือการดำเนินงาน สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ (ฉบับปรับปรุง 2559)
5.3.2   รายงานการประชุมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ
5.3.3   ภาพกิจกรรมวันปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2559
5.3.4   รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ 2559
5.3.5   ข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (data set)
5.3.6   บริการนักศึกษาผ่านเว็บไซต์ของหลักสูตร
     

หมวดที่ 6

หมายเลขหลักฐาน
 
ชื่อเอกสารหลักฐาน
     

หมวดที่ 7

หมายเลขหลักฐาน
 
ชื่อเอกสารหลักฐาน