การประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือของหลักสูตร | คู่มือประกันคุณภาพ | แนวปฏิบัติที่ดี | รายงานงานผลการดำเนินงาน | รายงานการประชุม

 

หลักฐานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560

หมวดที่ 1

 
ชื่อเอกสารหลักฐาน
แบบเสนอการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร (สมอ.08)
  | ครั้งที่ 1 (57) - เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  | ครั้งที่ 2 (58) - เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  | ครั้งที่ 3 (59) - เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  | ครั้งที่ 4 (61) - เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  | ครั้งที่ 5 (61) - ปรับแผนการเรียนตลอดหลักสูตร รหัส 60 เป็นต้นไป
หนังสืออนุมัติหลักสูตรจาก สกอ.
บันทึก คมส.173/2561 เรื่องขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หนังสือราชการ ที่ ศธ 0506(2)/2003 เรื่อง สกอ. รับทราบการอนุมัติหลักสูตร
บันทึก คมส.2986/2560 เรื่องขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บันทึก สนม.565/2561 เรื่องขอแจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1(21)/2561
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(21)/2561 วาระที่ 4 ข้อ 4.4 (3)
คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุศิต ที่ 742/2561 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
หนังสือราชการ ที่ ศธ0542.01.03/444 เรื่อง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขอย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
บันทึก คมส.1122/2560 เรื่องขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
   

หมวดที่ 2

 
ชื่อเอกสารหลักฐาน
บันทึก คมส.1158/2560 เรื่อง ขอส่งเอกสารเพื่อขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ 399/2561 เรื่อง อนุญาต นางสาวสายสุดา ปั้นกระกูล กลับเข้าปฏิบัติงานตามปกติ
รายงานผลการประเมินการดำเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 โดย อาจารย์, นักศึกษา และนักศึกษาชั้นปี 4
   

หมวดที่ 3

 
ชื่อเอกสารหลักฐาน
ประกาศรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560
รายงานผลการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
บันทึก สภศ.239/2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 60) เข้ารับการอบรมวิธีการใช้โปรแกรม English Discovery
กำหนดการ โครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 (3R+8Cs)
โครงการ "บรรณารักษ์มืออาชีพ ปี3"
รายงานสรุปโครงการ "บรรณารักษ์มืออาชีพ ปี3"
แบบประเมินการดำเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
รายงานผลการประเมินการดำเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 โดย อาจารย์, นักศึกษา และนักศึกษาชั้นปี 4
รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  ด้วยโปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย  English  Discoveries  Online  ของนักศึกษาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  (รอบ  ๖  เดือน)
หนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ (ลงวันที่ 29 มกราคม 2561)
ประกาศนียบัตรผ่านการฝึกปฏิิบัติงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม - 10 เมษายน 2561
   

หมวดที่ 4

 
ชื่อเอกสารหลักฐาน
คำสั่งคณะมนุษย์ 2600/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์
(วิจัย) การศึกษาความต้องการบัณฑิตบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ - 2555
บันทึก คมส.115/2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ
บันทึก คมส.2463/2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้าเรียนรู้ส่วนงานทำรายการ
บันทึก คมส.362/2561 เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูร (SAR-มคอ.7) รอบ 6 เดือน
รายงานผลการประเมินการดำเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 โดย อาจารย์, นักศึกษา และนักศึกษาชั้นปี 4
แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560
รายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560 โดย นักศึกษา | ภาคการศึกษา 1 | ภาคการศึกษา 2
   

หมวดที่ 5

 
ชื่อเอกสารหลักฐาน
แบบฟอร์มขอใช้ห้องเรียน (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
บันทึก คมส.1950/2560 เรื่อง ขออนุเคราะห์จัดหาหนังสือ
รายงานผลการประเมินการดำเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 โดย อาจารย์, นักศึกษา และนักศึกษาชั้นปี 4