การประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือของหลักสูตร | คู่มือประกันคุณภาพ | แนวปฏิบัติที่ดี | รายงานงานผลการดำเนินงาน | รายงานการประชุม

 

หลักฐานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561

หมวดที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

 
ชื่อเอกสารหลักฐาน
0 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7(27)/2561
1 หนังสืออนุมัติหลักสูตรจาก สกอ.
2 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ที่ผ่านการอนุมัติจาก สกอ.
3 บันทึก คมส.173/2561 เรื่องขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
4 รายงานการประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 26 มิถุนายน 2561 วาระที่ 4.2
5 รายงานการประชุม คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7(27)/2561 วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
6 รายงานการประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7(27)/2561 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
   

หมวดที่ 2 บัณฑิต

 
ชื่อเอกสารหลักฐาน
1 รายงานผลการประเมินการดำเนินงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
2 แบบประเมินการดำเนินงานหลักสูตรฯ สำหรับนักศึกษา
   

หมวดที่ 3 นักศึกษา

 
ชื่อเอกสารหลักฐาน
1 รายงานสรุปโครงการ "บรรณารักษ์มืออาชีพ ปี 4" - กิจกรรม 1 2 3 5
2 รายงานสรุปโครงการ "บรรณารักษ์มืออาชีพ ปี 4" - กิจกรรม 4
3 รายงานสรุปโครงการ "บรรณารักษ์มืออาชีพ ปี 4" - กิจกรรม 6
4 รายงานผลการประเมินการดำเนินงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
5 แบบประเมินการดำเนินงานหลักสูตรฯ สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ุ6 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง ให้นักศึกษาและบุคลากรไปปฏิบัิตงานบริการวิชาการ จัดการทรัพยากรและปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนวัดบ้านสร้าง อำเภอบางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
   

หมวดที่ 4 อาจารย์

 
ชื่อเอกสารหลักฐาน
1 รายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561 โดย นักศึกษา | ภาคการศึกษา 1 | ภาคการศึกษา 2
2 รายงานผลการประเมินการดำเนินงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
3 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
   

หมวดที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

 
ชื่อเอกสารหลักฐาน
1 รายงานผลการประเมินการดำเนินงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
2 หนังสือเชิญ คุณโสภี เฮงสุดผล บรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักหอสมุดแห่งชาติ
3 หนังสือเชิญ คุณยุวรัตน์ ศรีศุวงศ์ นักสารสนเทศ สำนักงาน กสทช.
   

หมวดที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 
ชื่อเอกสารหลักฐาน
1 รายงานผลการประเมินการดำเนินงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2561