การประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือของหลักสูตร | คู่มือประกันคุณภาพ | แนวปฏิบัติที่ดี | รายงานงานผลการดำเนินงาน | รายงานการประชุม

 

หลักฐานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562

หมวดที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

 
ชื่อเอกสารหลักฐาน
1 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.
2 บันทึก คมส.173/2561 เรื่องขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
3 รายงานการประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 26 มิถุนายน 2561 วาระที่ 4.2
4 รายงานการประชุม คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7(27)/2561 วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
5 รายงานการประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7(27)/2561 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
6 บันทึกแจ้งผลการรับทราบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
7 หนังสือแจ้งรับรองคุณวุฒิ จาก สำนักงาน ก.พ. (นร1004.3/297) ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
8 หนังสือแจ้งการรับรองคุณวุฒิเพื่อปกระโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก สำนักงาน ก.ค.ศ. (ศธ0206.6/112) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
   

หมวดที่ 2 บัณฑิต

 
ชื่อเอกสารหลักฐาน
1 รายงานผลการประเมินการดำเนินงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
2 แบบประเมินการดำเนินงานหลักสูตรฯ สำหรับนักศึกษา
   

หมวดที่ 3 นักศึกษา

 
ชื่อเอกสารหลักฐาน
1 รายงานสรุปโครงการ "บรรณารักษ์มืออาชีพ ปี 5"
2 รายงานผลการประเมินการดำเนินงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
3 แบบประเมินการดำเนินงานหลักสูตรฯ สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4 จดหมายขอความอนุเคราะห์และตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการวิชาชีพ ณ หอสมุดแห่งชาติ
5  
ุ6  
   

หมวดที่ 4 อาจารย์

 
ชื่อเอกสารหลักฐาน
1 รายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562 โดย นักศึกษา | ภาคการศึกษา 1 | ภาคการศึกษา 2
2 รายงานผลการประเมินการดำเนินงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
3 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
   

หมวดที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

 
ชื่อเอกสารหลักฐาน
1 รายงานผลการประเมินการดำเนินงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
2 บันทึกแจ้งการรับทราบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561
3 บันทึกข้อความขออนุมัติโอนย้ายหน่วยงาน ของ นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว
4 แบบประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา  (ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2562)
5 แบบประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา  (ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2562)
6 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการของหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
7 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ (รหัส 59)
8 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
9 สรุปประเด็นการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 (20 มีนาคม 2563) - ลำดับที่ 13 เรื่อง การขอปิดหลักสูตร (แบบมีเงื่อนไข) ประจำปี 2562
   

หมวดที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 
ชื่อเอกสารหลักฐาน
1 รายงานผลการประเมินการดำเนินงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2562