รายงานการประชุม

คู่มือของหลักสูตร | คู่มือประกันคุณภาพ | แนวปฏิบัติที่ดี | รายงานงานผลการดำเนินงาน | รายงานการประชุม

 

พ.ศ. 2564

         
       

 

พ.ศ. 2563

 

พ.ศ. 2562

 

พ.ศ. 2561

 

พ.ศ. 2560

 

พ.ศ. 2559

 

พ.ศ. 2558

 

พ.ศ. 2557

1/2557
2/2557
3/2557
4/2557
5/2557
6/2557
8/2557
9/2557
10/2557
11/2557
12/2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือของหลักสูตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือประกันคุณภาพ

 

 

2549 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา
2552 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
2552 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
2554 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554
2557 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
2559 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2559
  แนวปฏิบัติในการนำเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางเรียน

1/2560 | 2/2559 | 1/2559

 

 

สถานที่ฝึกงานที่น่าสนใจ

2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางพบที่ปรึกษา

ทำเนียบรุ่น | ปฏิทินวิชาการ | ตารางเรียน | ตารางพบที่ปรึกษา | ขอคำปรึกษา | บริการศิษย์เก่า | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ผลงานนักศึกษา

วัน
เวลา 8.00 - 12.00 น.
เวลา 13.00-16.30 น.
จันทร์
ภาพอาจารย์บรรพต
-
อังคาร
ภาพอาจารย์นันทวัน ภาพอาจารย์จิตชิน
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
ภาพอาจารย์บรรพตภาพอาจารย์รัชฎาพร
ภาพอาจารย์บรรพตภาพอาจารย์รัชฎาพร

 

 

 

ผลงานนักศึกษา

ทำเนียบรุ่น | ปฏิทินวิชาการ | ตารางเรียน | ตารางพบที่ปรึกษา | ขอคำปรึกษา | บริการศิษย์เก่า | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ผลงานนักศึกษา

 

2560
รองชนะเลิศอันดับ 2 : ประกวดพานไหว้ครู (ประเภทสวยงาม) ประจำปี 2560
2560
รองชนะเลิศอันดับ 2 : ประกวดพานไหว้ครู (ประเภทความคิดสร้างสรรค์) ประจำปี 2560
2560 รองชนะเลิศอันดับ 2 : วิ่งพลัด 4*100 ม. หญิง กีฬาคนพิการ ครั้งที่ 24 (ทัศนีย์ ภูหมอก/จรรยาพร ละครแพง/ธัญญาภรณ์ กองเอียด)
2560 รองชนะเลิศอันดับ 1 : วิ่งพลัด 4*400 ม. หญิง กีฬาคนพิการ ครั้งที่ 24 (ทัศนีย์ ภูหมอก/ธัญญาภรณ์ กองเอียด)
2560 รองชนะเลิศอันดับ 2 : กระโดดไกล หญิง กีฬาคนพิการ ครั้งที่ 24 (ธัญญาภรณ์ กองเอียด)
2560 ชนะเลิศ : กระโดดสูง หญิง กีฬาคนพิการ ครั้งที่ 24 (จรรยาพร ละครแพง)
2559 ชนะเลิศ : การแข่งขันวอลเลย์บอล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559 รองชนะเลิศอันดับ 2 : การแข่งขันฟุตซอล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์