ปีการศึกษา 2564 (1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565)

ตรวจสอบ TCI | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564

 

1 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ
  ผลงาน : การเรียนรู้แบบผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัลแบบปรับเหมาะเพื่อยกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้
  เผยแพร่ : วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ปีที่ 33 ฉบับที่ 119 (กรกฎาคม-กันยายน 2564)
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  หลักฐาน View

2 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์, ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด และ ฉลองรัตน์ บุญวงศ์
  ผลงาน : อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง : ห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อความเท่าเทียมสำหรับทุกคน
  เผยแพร่ : วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ปีที่ 34 ฉบับที่ 120 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564)
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (TCI กลุ่ม 2)
  หลักฐาน หนังสือตอบรับ | View

3 ชื่อ-สกุล :  
  ผลงาน :  
  เผยแพร่ :

 

  หลักฐาน View

4 ชื่อ-สกุล :  
  ผลงาน :  
  เผยแพร่ :

 

  หลักฐาน View

5 ชื่อ-สกุล :  
  ผลงาน :  
  เผยแพร่ :

 

  หลักฐาน View

6 ชื่อ-สกุล :  
  ผลงาน :  
  เผยแพร่ :  
  หลักฐาน View

7 ชื่อ-สกุล :  
  ผลงาน :  
  เผยแพร่ :  
  หลักฐาน View

8 ชื่อ-สกุล :  
  ผลงาน :  
  เผยแพร่ :  
  หลักฐาน View

9 ชื่อ-สกุล :  
  ผลงาน :  
  เผยแพร่ :  
  หลักฐาน View

10 ชื่อ-สกุล :  
  ผลงาน :  
  เผยแพร่ :  
  หลักฐาน View

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีการศึกษา 2563 (1 สิงหาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2564)

ตรวจสอบ TCI | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564

 

1 ชื่อ-สกุล :

ฉัตรแก้ว ใจงาม, จิตชิน จิตติสุขพงษ์, สุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค และ กนกวรรณ กุลสุทธิ์

  ผลงาน : การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
  เผยแพร่ : วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ 8 ฉบับที่ 5 (กันยายน-ตุลาคม)
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (TCI กลุ่ม 1)
  หลักฐาน View

2 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์, ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด และ อ.ทินกร ชุณหภัทรกุล
  ผลงาน : MOOCs นวัตกรรมการศึกษาแบบเปิดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
  เผยแพร่ : วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) 160-168.
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (TCI กลุ่ม 2)
  หลักฐาน View

3 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด, ผศ.ดร.ฐิติยา  เนตรวงษ์  และ ผศ.สุรัชนา ช่วยรอดหมด
  ผลงาน : การเรียนรู้โดยบริการสังคมแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิทัลเชิงรุก ของนักศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  เผยแพร่ :

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) 169-181.
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

  หลักฐาน View

4 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ฐิติยา  เนตรวงษ์
  ผลงาน : แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการความรู้ด้วยไอซีที: จากห้องเรียนสู่ชุมชน
  เผยแพร่ :

วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2563) 221-229.
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  หลักฐาน View

5 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ฐิติยา  เนตรวงษ์
  ผลงาน : การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้เชิงรุกในยุคดิจิทัล
  เผยแพร่ :

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ปีที่ 33 ฉบับที่ 116 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) 3-8.
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  หลักฐาน View

6 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด
  ผลงาน : ห้องเรียนออนไลน์สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเรียนรวมในรายวิชาปฏิบัติการ ทางคอมพิวเตอร์เป็นฐาน
  เผยแพร่ :

วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 10 (มกราคม-เมษายน 2564)
หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารครม (TCI กลุ่ม 2)

  หลักฐาน หนังสือตอบรับ | View

7 ชื่อ-สกุล :  
  ผลงาน :  
  เผยแพร่ :

 

  หลักฐาน View

8 ชื่อ-สกุล :  
  ผลงาน :  
  เผยแพร่ :

 

  หลักฐาน View

9 ชื่อ-สกุล :  
  ผลงาน :  
  เผยแพร่ :

 

  หลักฐาน View

10 ชื่อ-สกุล :  
  ผลงาน :  
  เผยแพร่ :  
  หลักฐาน View

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563)

บทความ

ตรวจสอบ TCI | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564

 

 

1 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์, อ.สุรัชนา ช่วยรอดหมด และ อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ
  ผลงาน : บทความวิชาการเรื่อง “การสอนด้วยโครงการและชุมชนเป็นฐานที่ส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่”
  เผยแพร่ :

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ปีที่ 31  ฉบับที่ 111 เดือนกรกฎาคม -กันยายน 2562
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (TCI กลุ่ม 2)

  หลักฐาน View

2 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด
  ผลงาน : บทความวิชาการ เรื่อง "ต้นแบบระบบบันทึกผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ"
  เผยแพร่ : วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2562 หน้า 441-450.
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (TCI กลุ่ม 1)
  หลักฐาน View

3 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์, อัญมาศ ภู่เพชร, พิมพ์ชนก สิงห์โต, ญาณิศา มากแจ้ง และ ชลชินี ศรีสุข
  ผลงาน : การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  เผยแพร่ : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562 หน้า 254-264.
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (TCI กลุ่ม 1)
  หลักฐาน View

4 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์, อัญมาศ ภู่เพชร, ทิชา ดาบทอง, รุ้งทิวา อนุจร และ สกุณทิพ ชิดสูงเนิน
  ผลงาน : การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการเพื่อส่งเสริมการบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  เผยแพร่ : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (TCI กลุ่ม 1)
  หลักฐาน View

5 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์
  ผลงาน : การเรียนรู้แบบสืบเสาะและสร้างสรรค์เป็นเพื่อพัฒนาการรู้ดิจิทัลสำหรับการเรียนร่วม: การศึกษาเพื่อปวงชน ในยุคดิจิทัล
  เผยแพร่ : วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2562
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (TCI กลุ่ม 1)
  หลักฐาน View

6 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด, ดร.นันทวัน เรืองอร่าม, ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์, น.ส.ปาณิสรา ธรรมจุฒา และ น.ส.ภัควลัช์ อุ้มบุญ
  ผลงาน : การจัดการเรียนรู้ด้วยการวิจัยและชุมเป็นฐานเพื่อความตระหนักรู้การวิจัยรับใช้สังคมในระดับอุดมศึกษา
  เผยแพร่ : วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2563
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน (TCI กลุ่ม 2)
  หลักฐาน View

7 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์
  ผลงาน : การใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานที่ส่งผลการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยไอซีที ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
  เผยแพร่ :

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีที 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2563 หน้า 40-47.
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (TCI กลุ่ม 1)

  หลักฐาน View

8 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์
  ผลงาน : แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการความรู้ด้วยไอซีที: จากห้องเรียนสู่ชุมชน
  เผยแพร่ : วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2563
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (TCI กลุ่ม 1)
  หลักฐาน View

9 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล และ ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร
  ผลงาน : การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านวิชาการผู้ดูแลเด็กเล็ก
  เผยแพร่ :

วารสารครุศาสตร์สาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (TCI กลุ่ม 1)

  หลักฐาน View

10 ชื่อ-สกุล : Asst. Prof.BoonyalakTumnachit, Ph.D. and Asst. Prof.Saisuda Pantrakool, Ph.D.
  ผลงาน : Guidelines for Development of Information Management Systems for Lab School Libraries in Thailand
  เผยแพร่ : Humanities, Arts and Social Sciences Studies, Volumn 19 Number 1 (January-April 2019) pp.221-241.
Research and Development institute, Silpakorn University (Tier 1)
  หลักฐาน View

11 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล
  ผลงาน : การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
  เผยแพร่ : วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2562 หน้า 123-132.
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกริก (TCI กลุ่ม 2)
  หลักฐาน View

     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562)

ตรวจสอบ TCI | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564

1 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร
  ผลงาน : บทความวิชาการเรื่อง “การใช้วิธีการสอนแบบ 4k โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน”
  เผยแพร่ :

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ปีที่ 30  ฉบับที่ 107 เดือนกรกฎาคม -กันยายน 2561
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (TCI กลุ่ม 1)

  หลักฐาน View

2 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์
  ผลงาน :

บทความวิจัยเรื่อง “สเต็มในระดับอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

  เผยแพร่ :

วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระเจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 9  ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2561
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (TCI กลุ่ม 1)

  หลักฐาน View

3 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์
  ผลงาน :

บทความวิจัยเรื่อง “Development of Problem Solving Skills by Integration Learning Following STEM Education for Higher Education”

  เผยแพร่ :

วารสาร International Journal of Information and Education Technology ปีที่ 8  ฉบับที่ 9 เดือน September 2018
(วารสารเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ)

  หลักฐาน View

4 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์
  ผลงาน :

บทความวิจัยเรื่อง “ห้องเรียนดิจิทัลเพื่อการเรียนร่วมและพัฒนาทักษะการอยู่รอดในยุคดิจิทัล”

  เผยแพร่ :

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ปีที่ 31  ฉบับที่ 108 เดือนตุลาคม -ธันวาคม 2561
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (TCI กลุ่ม 1)

  หลักฐาน View

5 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์
  ผลงาน :

บทความวิจัยเรื่อง “Instructional Creation Media Project Based for Mainstreaming of Undergraduate Students to Enhance 21st Century Learning”

  เผยแพร่ :

วารสาร International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning ปีที่ 8  ฉบับที่ 4 เดือน December 2018
(วารสารเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ)

  หลักฐาน View

6 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร
  ผลงาน :

บทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต”

  เผยแพร่ :

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ปีที่ 31  ฉบับที่ 109 เดือนมกราคม -มีนาคม 2562
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (TCI กลุ่ม 1)

  หลักฐาน View

7 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์
  ผลงาน :

บทความวิจัยเรื่อง “การสอนแบบเรียนร่วมด้วยโครงการเป็นฐานการเรียนรู้: โอกาสทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ”

  เผยแพร่ :

วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระเจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 10  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม -มิถุนายน 256
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (TCI กลุ่ม 1)

  หลักฐาน View

8 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล, ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร และ ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด
  ผลงาน :

บทความวิจัยเรื่อง “การประเมินหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะ ที่จำเป็นสำหรับบรรณารักษ์ในศตวรรษที่ 21”

  เผยแพร่ :

วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 11  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม -เมษายน 2562
หน่วยงาน : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (TCI กลุ่ม 1)

  หลักฐาน View

9 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ และ ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด
  ผลงาน :

บทความวิจัยเรื่อง “ห้องสมุด 4.0 กับการจัดบริการสารสนเทศสนับสนการเรียนร่วมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

  เผยแพร่ :

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ปีที่ 31  ฉบับที่ 110 เดือนเมษายน -มิถุนายน 2562
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (TCI กลุ่ม 1)

  หลักฐาน View

10 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์, อ.สุรัชนา ช่วยรอดหมด และ อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ
  ผลงาน :

บทความวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ด้วยโครงการและชุมชนเป็นฐานการวิจัย”

  เผยแพร่ :

วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 6  ฉบับที่ 10 เดือนมกราคม -มิถุนายน 2562
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (TCI กลุ่ม 1)

  หลักฐาน View

11 ชื่อ-สกุล : Assoc. Prof. Dr Sansern Intharat, Asst. Prof. Dr. Titiya Netwong and Dr. Suriya Jiamprachanarakorn
  ผลงาน :

บทความวิจัยเรื่อง “A Study of Knowledge, Belief and Practice in Religious Teachings for Living together with Peace at Individual and Communal Level of New Generations Venerating Buddhism, Islam and Christianity ”

  เผยแพร่ :

วารสาร International Journal of Management & Economics (IJME) ปีที่ 1  ฉบับที่ 1 เดือน February 2019
(วารสารเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ)

  หลักฐาน View

12 ชื่อ-สกุล : Asst. Prof. Dr. Titiya Netwong
  ผลงาน :

บทความวิจัยเรื่อง “The School Library Roles in Information Services through Mainstreaming for Enhance 21st Century Learning Skills”

  เผยแพร่ :

วารสาร International Journal of Information and Education Technology ปีที่ 9  ฉบับที่ 2 เดือน February 2019
(วารสารเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ)

  หลักฐาน View

13 ชื่อ-สกุล :

ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร

  ผลงาน :

บทความวิจัยเรื่อง “เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ (Learning Together: LT) สำหรับการเรียนการสอนสาขาวิชา บรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ในยุค Thailand 4.0”

  เผยแพร่ :

วารสารห้องสมุด ปีที่ 62 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
หน่วยงาน : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

  หลักฐาน View

14 ชื่อ-สกุล :

ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร และ ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล

  ผลงาน :

บทความวิชาการ เรื่อง “Guidelines for Development of Information Management Systems for Lab School Libraries in Thailand”

  เผยแพร่ :

วารสาร Humanities, Arts and Social Sciences Studies (HASSS) ประจำฉบับ Vol 19 No 1 (2019): January-April, 2019
หน่วยงาน : วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (TCI กลุ่ม 1)

  หลักฐาน View

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

ตรวจสอบ TCI | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564

1 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร
  ผลงาน : บทความวิชาการเรื่อง “กระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐานบนแนวคิดการจัดการความรู้”
  เผยแพร่ : วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ปีที่ 30 ฉบับที่ 105 เดือนมกราคม -มีนาคม 2561
(TCI กลุ่ม 2)
  หลักฐาน View

2 ชื่อ-สกุล : รศ.วิภา ศุภจารีรักษ์ และ ดร.จิตชิน  จิตติสุขพงษ์
  ผลงาน : บทความวิชาการเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ”
  เผยแพร่ :

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม –มิถุนายน 2561)
(TCI กลุ่ม 2)

  หลักฐาน View

3 ชื่อ-สกุล : อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ
  ผลงาน : บทความวิจัยเรื่อง The Using of Ethical Resource - Based Learning to Develop Ethical Information Literacy and Moral Behavior
  เผยแพร่ : International Journal of Information and Education Technology , 2018, 8(1), 73-76.
(วารสารเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ)
  หลักฐาน View

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560)

ตรวจสอบ TCI | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564

1 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร
  ผลงาน : บทความวิจัยเรื่อง “การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานบนแนวคิดการจัดการความรู้”
  เผยแพร่ : วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ปีที่ 29 ฉบับที่ 100 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559
(TCI กลุ่ม 2)
  หลักฐาน View

2 ชื่อ-สกุล : ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ และ อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ
  ผลงาน : บทความวิจัยเรื่อง "การใช้แบบฝึกเพื่อเสริมสมรรถนะการอ่านเร็วสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต"
  เผยแพร่ : วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที 11 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2560 (TCI กลุ่ม 1)
  หลักฐาน View

3 ชื่อ-สกุล : อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ
  ผลงาน : บทความวิจัย เรื่อง "การพัฒนาการรู้สารสนเทศเชิงคุณธรรมและพฤติกรรมเชิง จริยธรรม ดยใช้แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ"
  เผยแพร่ : วารสาร มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ พฤษภาคม 2560)
(TCI กลุ่ม 1)
  หลักฐาน View

4 ชื่อ-สกุล : อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ
  ผลงาน : Proceedings : The Using of Ethical Resource -Based Learning to Develop Ethical Information Literacy and Moral Behavior.
  เผยแพร่ : 2017 IEDRC Ho Chi Minh Conferences, Ho Chi Minh, Vietnam / Feb 22-24, 2017
  หลักฐาน View

5 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด
  ผลงาน : บทความวิจัย เรื่อง การยอมรับของนักศึกษาที่มีต่อระบบบันทึกผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
  เผยแพร่ : วารสารครุศาสตร์สาร ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)
(TCI กลุ่ม 1)
  หลักฐาน View

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559)

ตรวจสอบ TCI | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564

1 ชื่อ-สกุล : ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน และ ผศ.สายสุดา ปั้นตระกูล
  ผลงาน : Activity-based Learning by Using a Social Network Critical Reflective Practice Together with Project-based Learning: A Case Study of the General Education Subject, Suan Dusit University
  เผยแพร่ : ASEAN Journal of Education Vol.2 No.1, 2016
(TCI กลุ่ม 2)
  หลักฐาน View

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีการศึกษา 2564 (1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565)

ตรวจสอบ TCI | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564

 

1 ชื่อ-สกุล :  
  ผลงาน :  
  เผยแพร่ :  
  หลักฐาน View

2 ชื่อ-สกุล :  
  ผลงาน :  
  เผยแพร่ :  
  หลักฐาน View

3 ชื่อ-สกุล :  
  ผลงาน :  
  เผยแพร่ :  
  หลักฐาน View

4 ชื่อ-สกุล :  
  ผลงาน :  
  เผยแพร่ :  
  หลักฐาน View

5 ชื่อ-สกุล :  
  ผลงาน :  
  เผยแพร่ :  
  หลักฐาน View

6 ชื่อ-สกุล :  
  ผลงาน :  
  เผยแพร่ :  
  หลักฐาน View

7 ชื่อ-สกุล :  
  ผลงาน :  
  เผยแพร่ :  
  หลักฐาน View

8 ชื่อ-สกุล :  
  ผลงาน :  
  เผยแพร่ :  
  หลักฐาน View

9 ชื่อ-สกุล :  
  ผลงาน :  
  เผยแพร่ :  
  หลักฐาน View

10 ชื่อ-สกุล :  
  ผลงาน :  
  เผยแพร่ :  
  หลักฐาน View