ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563)

2559 | 2560 | 2561

1 ชื่อ-สกุล :
  ผลงาน :
  แหล่งทุน :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562)

2559 | 2560 | 2561

1 ชื่อ-สกุล : อาจารย์ประจำสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  ผลงาน : การประเมินเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  แหล่งทุน : โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

2559 | 2560 | 2561

1 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร
  ผลงาน : ปัจจัยเชิงเหตุด้านความฉลาดทางอารมณ์ จิตลักษณะและสถานการณ์ ที่เกี่ยวข้องของพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย อย่างมีประสิทธิภาพของครูปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น (ปิดเล่ม/รอตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย)
  แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

2 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร
  ผลงาน : การพัฒนาการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านวิชาการสู่ผู้ดูแลเด็กเล็ก (อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย)
  แหล่งทุน : คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

3 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร
  ผลงาน : วิธีการสอนแบบ 4K : เทคนิคการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา (อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย)
  แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

4 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร
  ผลงาน : การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ปิดเล่ม/รอตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย)
  แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

5 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด
  ผลงาน : การพัฒนาต้นแบบระบบบันทึกผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย)
  แหล่งทุน : ทุนส่วนตัว

6 ชื่อ-สกุล : อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ
  ผลงาน : การใช้โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธที่ส่งผลต่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ (อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย)
  แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

7 ชื่อ-สกุล : อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ
  ผลงาน : แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ด้วยโครงการและชุมชนเป็นฐานการวิจัย (อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย)
  แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

8 ชื่อ-สกุล : อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ และ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์
  ผลงาน : ผลของกิจกรรมแนะแนวความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของ นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย)
  แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

9 ชื่อ-สกุล : ดร.นันทวัน เรืองอร่าม
  ผลงาน : ตัวแบบการจัดทำเนื้อหาเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้สำหรับโรงพยาบาลของรัฐในประเทศไทย
  แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560)

2559 | 2560 | 2561

1 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร
  ผลงาน : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐานโดยวิธีการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
  แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

2 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร
  ผลงาน : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานด้วย กระบวนการจัดการความรู้รายวิชาการจัดการห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ
  แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

3 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร
  ผลงาน : การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยของประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

4 ชื่อ-สกุล : อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ และ ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์
  ผลงาน : การพัฒนาการรู้สารสนเทศเชิงคุณธรรมและพฤติกรรมเชิงจริยธรรม โดยใช้แห่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
  แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

5 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด
  ผลงาน : การยอมรับของนักศึกษาที่มีต่อระบบบันทึกผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
  แหล่งทุน : ทุนส่วนตัว