ที่ปรึกษาหลักสูตร

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
ประวัติการศึกษา:
กจ.ด. (การจัดการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (พ.ศ.2549)
กศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (พ.ศ.2519)
กศ.บ. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (พ.ศ.2513)

Tel. 0-2244-5277, 0-2244-5490


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.บรรพต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด

ประวัติการศึกษา:
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (พ.ศ.2558)
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ.2546)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) สถาบันราชภัฏนครราชสีมา (พ.ศ.2540)

E-mail: bunpod_pij@dusit.ac.th
Tel. 0-2244-5360


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.บุญญลักษม์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร

ประวัติการศึกษา:
ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (พ.ศ.2559)
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (พ.ศ.2541)
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา) วิทยาลัยครูนครปฐม (พ.ศ.2535)

E-mail: boonyalak_tum@dusit.ac.th
Tel. 0-2244-5360


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.จิตชิน
อาจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์

ประวัติการศึกษา:
ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (พ.ศ.2559)
บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (พ.ศ.2551)
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ.2544)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม (พ.ศ.2537)

E-mail: jitchin_jit@dusit.ac.th
Tel. 0-2244-5360


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.รัชฎาพร
อาจารย์ รัชฎาพร ธิราวรรณ

ประวัติการศึกษา:
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ.2539)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) วิทยาลัยครูสกลนคร (พ.ศ.2536) 

E-mail:  ratchadaphorn_thi@dusit.ac.th
Tel. 0-2244-5360


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.สายสุดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล

ประวัติการศึกษา:

ปร.ด. (นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (พ.ศ.2560)
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ.2544)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี (พ.ศ.2540)

E-mail: saisuda_pan@dusit.ac.th
Tel. 0-2244-5360


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร.ปริศนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา มัชฌิมา
ประวัติการศึกษา:

ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยรังสิต (พ.ศ.2554)
วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ.2543)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ.2540)

E-mail: prisana_mut@dusit.ac.th
Tel. 0-2244-5360


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ผู้สอน

ดร.นันทวัน
อาจารย์ ดร.นันทวัน เรืองอร่าม
ประวัติการศึกษา:

ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ.2554)
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ.2544)
บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม (พ.ศ.2535)

E-mail: nantawan_rua@dusit.ac.th
Tel. 0-2244-5360