ระเบียบ / ข้อบังคับ / คำสั่ง

บุคลากร | ปฏิทินสำหรับอาจารย์ | ผลงานวิชาการ | การพัฒนาอาจารย์ | อาจารย์ที่ปรึกษา | เครื่องมือที่จำเป็น | ระเบียบ/ข้อบังคับ/คำสั่ง

 

เอกสารคู่มือสำคัญ

แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2561-2564

 

   

ระเบียบ / ข้อบังคับ / ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ค่าใช้จ่ายอื่นของกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ข้อกำหนดการใช้และการเผยแพร่ข้อมูล พ.ศ.2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์พนักงานมหาวิทยาลัย กรณีเสียชีวิต พ.ศ.2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2560
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ.2560
ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าตอบแทนประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษา พ.ศ.2559
   

คำสั่งมหาวิทยาลัย

มสด411/2563 : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
มสด4408/2561 : คำสั่งแต่งตั้งให้บุคลากรและนักศึกษาไปศึกษาดูงาน
มสด4003/2561 : คำสั่งแต่งตั้งให้บุคลากรและนักศึกษาไปปฏิบัติงาน
มสด3933/2561 : คำสั่งแต่งตั้งประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
มสด1880/2561 : คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษาสู่การพัฒนาสวนดุสิต 5.0
มสด1367/2561 : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2561) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
มสด742/2561 : คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
มสด4340/2560 : คำสั่งแต่งตั้งประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
มสด4015/2560 : คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส 60
มสด3577/2559 : คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส 59
มสด37/2558 : คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส 58
   

คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มนส3762/2562 : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2562
มนส5443/2561 : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
มนส5182/2561 : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบรรณารักษ์มืออาชีพ ปี 4 (15 ต.ค. 2561-29 เม.ย. 2562)
มนส3708/2561 : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2561
มนส1872/2561 : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
มนส674/2561 : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
มนส673/2561 : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบรรณารักษ์มืออาชีพ ปี 3