รพีพร ภูธรรมะ

5711011491002

 

 

 

วริษฐา สพเจริญ

5711011491003 (ลาออก)

 

 

 

คณิน กมณฑลาภิเษก

5711011491004 (ลาออก)

 

 

 

นิโลบล บัวผัน

5711011491005

 

 

 

นันทนา แซ่ตั้ง

5711011491006

 

 

 

นันทิยา เศรษฐพรกุล

5711011491007

 

 

 

เบญญาภา ช้างนวล

5711011491008

 

 

 

ขนิษฐา ดรวงษ์ชัย

5711011491010

 

 

 

ณัฐชยา มุสิกสวัสดิ์

5711011491012

 

 

 

อรอนงค์ ตันจิตร

5711011491013

 

 

 

ทิพธัญญา เหมประยูร

5711011491014

 

 

 

ชาลี ทรงศิริ

5711011491015

 

 

 

วรรณศิริ เจริญร่าง

5711011491016

 

 

 

นวลอนงค์ ดอนมงคุณ

5711011491018

 

 

 

ณัฐธิดา บรรยายกิจ

5711011491020

 

 

 

สุดารัตน์ จันทร์สว่าง

5711011491021

 

 

 

กานต์พิชชา บุณยรังค์

5711011491022

 

 

 

สุณิสา ปั่นปอ

5711011491023

 

 

 

พยุงศักดิ์ สิงห์ฉลาด

5711011491026 (ลาออก)

 

 

 

นวรัตน์ อินโอภาส

5711011491027

 

 

 

จรรยาพร ละครแพง

5711011491028

 

 

 

มณีกานต์ หนูรักษา

5711011491029

 

 

 

ธิดา เมืองแก้ว

5711011491030

 

 

 

ณัฐชา ไชยเลิศ

5711011491031

 

 

 

ธนา แสนทวีสุข

5711011491032

 

 

 

ดารารัตน์ แซ่เตียว

5711011491033

 

 

 

นุสบา เจริญสิรกุลชัย

5711011491034

 

 

 

นัชฌา สุพร

5711011491037

 

 

 

เสฏฐวุฒิ สุขเอียด

5711011491038

 

 

 

ชลธิชา เปลี่ยนโมฬี

5711011491039

 

 

 

สุธิศา กำพลเชษฐ์

5711011491040

 

 

 

อัจฉราพร ลอยลิ่ว

5711011491041

 

 

 

ปรียาภรณ์ แก้วงาม

5711011491042

 

 

 

นุจรินทร์ กังแฮ

5711011491043

 

 

 

ทัตพงศ์ ตาเปี้ย

5711011491044

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

นักศึกษา '57 | อาจารย์ที่ปรึกษา | คู่มือ | ระเบียบ/ข้อบังคับ

อาจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์

ที่ปรึกษานักศึกษา รหัส 57