วรรณพร รักถนอม

5911011491001

 

 

 

ฉันท์ชนก ฝนเฉย

5911011491002

 

 

 

วรปรัชญ์ ปราจันทร์

5911011491003

 

 

 

กชวรรณ ชมภูนุช

5911011491005

 

 

 

ตรีทิพย์ ขันธพร

5911011491007

 

 

 

ปภัสรา ฝึกศิลป์

5911011491008

 

 

 

บัณฑิตา มาประชา

5911011491009

 

 

 

ชลชินี ศรีสุข

5911011491013

 

 

 

กัลยามล เจียมใจ

5911011491014

 

 

 

นาถลดา บุตรสันติ์

5911011491015

 

 

 

ขนิษฐา เอี่ยมชัย

5911011491016

 

 

 

สิริรัตน์ สุขแก้ว

5911011491017

 

 

 

วัลย์ทิชา ดาบทอง

5911011491019

 

 

 

ธนพร กฤษณคุปต์

5911011491020

 

 

 

นภัสสร รงค์สถิต

5911011491021

 

 

 

สุพัตรา อินเจริญ

5911011491022

 

 

 

ดวงกมล วิเศษ

5911011491023

 

 

 

สุดารัตน์ สร้อยสน

5911011491024 (ลาออก)

 

 

 

ภาณุมาศ ควรแถลง

5911011491025 (ลาออก)

 

 

 

พงษ์ศักดิ์ นะทีศรี

5911011491026 (ลาออก)

 

 

 

ทัศนีย์ ภูหมอก

5911011491027

 

 

 

ชิษณุชา พรหมมาส

5911011491028 (ลาออก)

 

 

 

พิชชากร เหล็กสงษ์

5911011491029

 

 

 

ณภัสกรณ์ เอี่ยมรัมย์

5911011491030

 

 

 

อรจิรา เขียวขจร

5911011491032 (ลาออก)

 

 

 

พาทิศ สุขกวี

5911011491033 (ลาออก)

 

 

 

อัยดากานต์ ปังอุทา

5911011491034

 

 

 

อัจฉริยาพร พืบขุนทด

5911011491035

 

 

 

พิมพ์ชนก สิงห์โต

5911011491036

 

 

 

จำนงนาถ พลอยพันแสง

5911011491037

 

 

 

ญาณิศา มากแจ้ง

5911011491038

 

 

 

ณัฏฐกานต์ ทาแสง

5911011491039

 

 

 

ณัฐษมน ศรีรักษา

5911011491040

 

 

 

ปิยะธิดา มะลิคง

5911011491041

 

 

 

มาริษา ชัยประสิทธิ์

5911011491043

 

 

 

รัชฎาภรณ์ ถาวร

5911011491045

 

 

 

วัชราภรณ์ น้อยกรณ์

5911011491046

 

 

 

ชัญญาพัทธ์ ภาพัฒน์หงส์

5911011491047

 

 

 

สกุณทิพ ชิดสูงเนิน

5911011491048

 

 

 

จันทปภา บริบูรณ์

5911011491049

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

นักศึกษา '59 | อาจารย์ที่ปรึกษา | คู่มือ | ระเบียบ/ข้อบังคับ

img

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด

ที่ปรึกษานักศึกษา รหัส 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img

คู่มือนักศึกษา