ปาณิศรา ธรรมจุฒา

6011011491001

 

 

 

ภัควลัญชญ์ อุ้มบุญ

6011011491002

 

 

 

สกุนตลา อุ่นคำ

6011011491003

 

 

 

สุธีร์ สิริมิรินทร (ลาออก)

6011011491004

 

 

 

นพรุจ อริยบุคลากร

6011011491005

 

 

 

วรรณิภา โพธิเสน

6011011491006

 

 

 

ปรารถนา เจตชุ่ม

6011011491007

 

 

 

ธัญวรัตม์ คงวิจิตร

6011011491008

 

 

 

พิชามนชุ์ แสนดี

6011011491009

 

 

 

ภัทราวรรณ หัตธรรมโม

6011011491010

 

 

 

นพณัฐ เภตรายนต์

6011011491011

 

 

 

ธีธัช กิตติพล

6011011491012

 

 

 

ภิรกฤต อธิฐาพร (ลาออก)

6011011491013

 

 

 

ศศิธร ระดมกิจ

6011011491014

 

 

 

ศิริพร เกษโร

6011011491015

 

 

 

วัฒนากรณ์ กันทะแก้ว

6011011491016

 

 

 

กมลชนก รักษามั่น

6011011491017

 

 

 

ชนนิกานต์ แสงศรี

6011011491018

 

 

 

อรอุมา หัสดิน

6011011491019

 

 

 

มนิตา ลักษมีวณิชย์

6011011491020

 

 

 

ศิริศักดิ์ บุญประสาน

6011011491021

 

 

 

ขวัญชัย อินทวัฒน์

6011011491022

 

 

 

สหกรณ์ กุลเวสภัทร์ (ลาออก)

6011011491023

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

นักศึกษา '60 | อาจารย์ที่ปรึกษา | คู่มือ | ระเบียบ/ข้อบังคับ

img

ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล

ที่ปรึกษานักศึกษา รหัส 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าปกคู่มือแนะนำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต    หน้าปกคู่มือแนะนำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คู่มือนักศึกษา