ปวริศา นิพันธ์รัมย์

6111011491001

 

 

 

สุธิดา ศิริบุญ

6111011491002

 

 

 

ณัฐชยา พรหมสุวรรณ

6111011491003

 

 

 

กานต์พิชญา จำนงบุญ

6111011491004

 

 

 

คนธนันท์ กลิ่นคำดี

6111011491005

 

 

 

ธนภัทร ศิริเมือง

6111011491006

 

 

 

ศศิวิมล มูลสาคร

6111011491007

 

 

 

ชุติมา เศียรอุ่น

6111011491008

 

 

 

รัฐวิทย์ เมธาชุติศิลป์

6111011491009

 

 

 

ปวีณ์นุช มัจฉวานิช

6111011491010

 

 

 

ชลธิชา สุขสงวน

6111011491011

 

 

 

แก้วกัลยา จันทคำภา

6111011491013

 

 

 

พสชนัน ปัญญาวงศ์งา

6111011491014

 

 

 

อภิญญา เที่ยงตรง

6111011491015

 

 

 

วชิรญา ภัทรบวรกุล

6111011491016

 

 

 

ปภาดา บุตรจง

6111011491017

 

 

 

วิมลศิริ นาควิจิตร (ลาออก)

6111011491018

 

 

 

ณัฐดนัย เบญมูชา

6111011491019

 

 

 

สุฑาศิณี เขียวอุดม

6111011491020

 

 

 

ปิติกานต์ ผลสงเคราะห์

6111011491021

 

 

 

จักรภัทร์ เลิศมั่นคง

6111011491022

 

 

 

ชนาภา ไขศรี

6111011491023

 

 

 

บุณรดา สินสุวัฒนากุล

6111011491024

 

 

 

อริสรา คล้ายสุบรรณ

6111011491025

 

 

 

วรญา อำภาพรรณ

6111011491026

 

 

 

กิตติยาภรณ์ กาสาวัตร (ลาออก)

6111011491027

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

นักศึกษา '61 | อาจารย์ที่ปรึกษา | คู่มือ | ระเบียบ/ข้อบังคับ

img

ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร

ที่ปรึกษานักศึกษา รหัส 61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าปกคู่มือแนะนำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต    หน้าปกคู่มือแนะนำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คู่มือนักศึกษา