ระเบียบ / ข้อบังคับที่ควรรู้

ประกาศหน่วยงานภายนอก
ประกาศ สกอ. เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2559
 
ประกาศมหาวิทยาสวนดุสิต
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ.2561
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา พ.ศ.2560
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559
ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียม นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี (7 ภาคเรียน) พ.ศ.2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557