หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
Library and Information Science Program

 

 

 

 

 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
   

ประวัติ

sample image

เริ่มเปิดสอนหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ในปี พ.ศ.2523 และได้มีการพัฒนาเป็นแขนงการจัดการสารสนเทศ ในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อ พ.ศ. 2548 และมีการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ขึ้นใหม่อีกครั้งในปี พ.ศ. 2556 เพื่อตอบสนองความต้องการบรรณารักษ์ยุคใหม่ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ปรัชญา

บัณฑิตมีความรู้ความสามารถจัดการห้องสมุดและสารสนเทศ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

คำขวัญ

ค้น คัด จัดการ บริหารข้อมูล เพิ่มพูนความรู้ มุ่งสู่อาเซียน เซียนเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์

1. มีคุณภาพทางวิชาการที่สามารถทำตลาดได้
2. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. นำความรู้ ความสามารถเป็นฐานในการจัดการ
4. เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับแก่สังคม ให้บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ความสำคัญ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เป็นหลักสูตรบูรณาการที่สามารถตอบสนองความต้องการบรรณารักษ์ยุคใหม่ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเน้นความสามารถจัดการห้องสมุดและสารสนเทศ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ มีการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง หรือสามารถเพิ่มพูนความรู้โดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มุ่งเตรียมคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยในทุกช่วงวัย ให้มีภูมิคุ้มกัน เพื่อเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเสริมสร้างศักยภาพของคนในทุกมิติให้มีความพร้อม ทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู้ และมีจิตใจที่สำนึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร และรู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่กับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคม และสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็งและเอื้อต่อการพัฒนาคน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในชุมชน และเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ในด้านการจัดการห้องสมุดและสารสนเทศ ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง
2. มีความใฝ่รู้ สามารถพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และปรับตัวให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม การเมืองและเศรษฐกิจโลก
3. มีทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
4. มีใจรักบริการ มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
5. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกต่อวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม