คู่มือของหลักสูตร

คู่มือของหลักสูตร | คู่มือประกันคุณภาพ | แนวปฏิบัติที่ดี | รายงานงานผลการดำเนินงาน | รายงานการประชุม

 

2562 คู่มือการดำเนินงาน บริหารหลักสูตรฯ (ฉบับปรับปรุง 2562)
2561 แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2561-2564 | ฉบับสมบูรณ์ | ฉบับย่อ
2560 คู่มือการดำเนินงาน บริหารหลักสูตรฯ (ฉบับปรับปรุง 2560)
2559 ระบบ : คำนวนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร)
2559 คู่มือการดำเนินงาน บริหารหลักสูตรฯ (ฉบับปรับปรุง 2559)
2559 ข้อมูลตรวจสอบการดำเนินงานบริหารหลักสูตร (ตาม มคอ.2 + IQA)
2558 คู่มือการดำเนินงาน บริหารหลักสูตรฯ (ฉบับปรับปรุง 2558)
2558 แผนพัฒนานักศึกษา (4 ปี) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
2556 รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ. 2556 (มคอ.2)
2556 แผนการบริหาร / ดำเนินงานของหลักสูตร (ปฏิทินการดำเนินงาน PDCA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือประกันคุณภาพ

คู่มือของหลักสูตร | คู่มือประกันคุณภาพ | แนวปฏิบัติที่ดี | รายงานงานผลการดำเนินงาน | รายงานการประชุม

 

2563 คู่มือเกณฑ์ประกันคุณภาพระบบ SDU QA ปีการศึกษา 2563
2562 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ม.สวนดุสิต (ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562)
2561 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561
2561 กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
2559 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2559
2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
2557 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (พิมพ์ครั้งที่ 3 : สิงหาคม 2560)
2554 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554
2552 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
2552 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
2549 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา
  แนวปฏิบัติในการนำเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

KM เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

 

2562 เอกสาร "ข้อควรรู้และแนวทางการดำเนินการเผยแพร่หลักสูตร TQR" โดย ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์ (5 กุมภาพันธ์ 2562)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือประกันคุณภาพ

คู่มือของหลักสูตร | คู่มือประกันคุณภาพ | แนวปฏิบัติที่ดี | รายงานงานผลการดำเนินงาน | รายงานการประชุม

 

2549 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา
2552 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
2552 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
2554 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554
2557 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (พิมพ์ครั้งที่ 3 : สิงหาคม 2560)
2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
2559 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2559
  แนวปฏิบัติในการนำเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2561 กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
2561 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน

คู่มือของหลักสูตร | คู่มือประกันคุณภาพ | แนวปฏิบัติที่ดี | รายงานงานผลการดำเนินงาน | รายงานการประชุม

 

ปีการศึกษา 2565

ผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) (รอบ 6 เดือน) | (รอบ 9 เดือน) | (รอบ 12 เดือน)
เอกสารหลักฐาน
รายงานผลการประเมินคุณภาพ

ปีการศึกษา 2564

ผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) (รอบ 6 เดือน) | (รอบ 9 เดือน) | (รอบ 12 เดือน)

ปีการศึกษา 2563

ผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) (รอบ 6 เดือน) | (รอบ 9 เดือน) | (รอบ 12 เดือน) | QA Timeline

ปีการศึกษา 2562

ผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) (รอบ 6 เดือน) | (รอบ 9 เดือน) | (รอบ 12 เดือน) | QA Timeline

ปีการศึกษา 2561

ผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) | (รอบ 9 เดือน) | (รอบ 12 เดือน)

ปีการศึกษา 2560

ผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) (รอบ 6 เดือน) | (รอบ 9 เดือน) |
(รอบ 12 เดือน)
รายงานผลการประเมินคุณภาพ

ปีการศึกษา 2559

รายงานผลการประเมินคุณภาพ

ปีการศึกษา 2558

รายงานผลการประเมินคุณภาพ

ปีการศึกษา 2557

เอกสารหลักฐาน
รายงานผลการประเมินคุณภาพ