รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์

ที่ปรึกษาหลักสูตร

 

 

 

เว็บไซต์ อ.บรรพต

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ประธาน)

 

 

 

ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

 

 

ผศ.ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

 

 

ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

 

 

ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

 

 

ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา

อาจารย์ผู้สอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินสำหรับอาจารย์

บุคลากร | ปฏิทินสำหรับอาจารย์ | ผลงานวิชาการ | การพัฒนาอาจารย์ |เครื่องมือที่จำเป็น | ระเบียบ/ข้อบังคับ/คำสั่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับอาจารย์

บุคลากร | ปฏิทินสำหรับอาจารย์ | ผลงานวิชาการ | การพัฒนาอาจารย์ | เครื่องมือที่จำเป็น | ระเบียบ/ข้อบังคับ/คำสั่ง

 

Template - สาขาบรรณารักษศาสตร์ฯ - รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) - (Update : 2561) อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอน
แบบตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3/4) - (Update : 2560) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้สอน
แบบตรวจสอบรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5/6) - (Update : 2560) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้สอน
System - ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.สวนดุสิต อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ที่ปรึกษา
System - ระบบติดตามการส่งรายงาน TQF และข้อสอบ - (Update : 2560) เลขานุการ

 

 

 

ประกาศสำคัญที่ควรรู้

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) 8 ตุลาคม 2561