ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563)

2559 | 2560 | 2561 | 2562

กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี
ผู้เข้าร่วม
ประโยชน์ที่ได้รับ
การอบรมสัมมนำ ในหัวข้อ “ชวนคิด Reflective Learning”
4 ตุลาคม 2562

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด

ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์

ดร.นันทวัน เรืองอร่าม

- ได้เรียนรู้แนวคิด และวิธีการเกี่ยวกับ Reflective Learning ที่สามารถนำไปปรับใช้ในกิจกรรม การจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
เส้นทางนวัตกรรมสู่มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน วันที่ 16-20 ธันวาคม 2562เส้นทางนวัตกรรมสู่มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน วันที่ 16-20 ธันวาคม 2562
16-20 ธันวาคม 2562
ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์
- ได้เรียนรู้การจัดการงานวิจัย การจัดการนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มงานวิจัยอย่างสร้างสรรค์
แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของ วช. ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
20 สิงหาคม 2562
ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์
- รับรู้และรับทราบแนวทางการวิจัย การยื่นข้อเสนองานวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ภายใต้กระทรวง อว. แบบ flagship
ประชุมการดำเนินงานงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรูปแบบใหม่ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร
ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล
- รับทราบนโยบาย และแนวทางในการทำวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุน
ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (AUCC) ครั้งที่ 8
15 กุมภาพันธ์ 2563
ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด
- ได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในประเทศไทย
The 1st Asia Joint Confererence on Computing: AJCC
15 กุมภาพันธ์ 2563
ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์
- การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการ ด้านคอมพิวเตอร์ ระหว่างนิสิต นักศึกษา อาจารย์ ต่างสถาบันในระดับภูมิภาคเอเชีย
โครงการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล
6 มีนาคม 2563
ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์
- เป็นการเรียนรู้การประยุกต์ใช้ robot เพื่อจัดการเรียนการสอน
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562)

2559 | 2560 | 2561 | 2562

กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี
ผู้เข้าร่วม
ประโยชน์ที่ได้รับ
สัมมนาทางวิชาการประจําปี เรื่อง "Data Science: Data Analytics ในการบริหารห้องสมุดในศตวรรษที่ 21  

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด

ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล

- ได้รับความรู้เกี่ยวกับความสําคัญในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการบริหารห้องสมุดอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการใช้ประโยชน์ จากข้อมูลสําหรับการบริหารจัดการ
การประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนาอาจารย ์ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UKPSF ในประเทศไทย  

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด

ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร

ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล

ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์

ดร.นันทวัน เรืองอร่าม

- ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ข้อปฏิบัติแนวทางการพัฒนาตนเอง เพื่อเข้าสู่อาจารย์มืออาชีพตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UKPSF
โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณ และความรักผูกพันเราชาวสวนดุสิต  
นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว
- ได้รับรู้จรรยาบรรณและความรักผูกพันของชาวสวนดุสิต
การอบรม “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย”  
นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว
- ได้รับความรู้ในการทำวิจัยจากงานประจำ
การเขียนงานเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์ รุ่นที่ 2  
นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว
- ได้ความรู้ในงานเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์
อบรมดับเพลิงขั้นต้น ประจำปีงบประมาณ 2562  
นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว
- ได้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และการดับเพลิง
โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง Innovations Start@Library: ห้องสมุดจุดเริ่มต้นแห่งนวัตกรรม  
ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกู
- ได้รับความรู้และแนวทางการพัฒนานวัตกรรมห้องสมุดยุคใหม่ ที่สามารถนำมาถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ให้กับนักศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560)

2559 | 2560 | 2561 | 2562

กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี
ผู้เข้าร่วม
ประโยชน์ที่ได้รับ
อบรมการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559
1 สิงหาคม 2560

ผศ.ดร.บุญลักษณ์ ตำนานจิตร
ได้รับความรู้และเทคนิคการสอนวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป รายวิชาความเป็นสวนดุสิต และลักษณะของศูนย์การศึกษาแต่ละแห่ง
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ หัวข้อเรื่อง เทคนิคการเขียนบทความทางวิจัยและบทความทางวิชาการ
1 สิงหาคม 2560

ผศ.ดร.บุญลักษณ์ ตำนานจิตร, ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด, ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์, อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ
ได้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนบทความทางวิจัย และบทความทางวิชาการ
การประสานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในการพัฒนาเครือข่าย ห้องสมุดดิจิทัล ในประเทศไทย ณ ห้องจัดแสดงดนตรี ชั้น 2 หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ
1-2 สิงหาคม 2560

ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน
- ได้ความรู้เรื่องการประสานความร่วมมือพัฒนาเครือข่าย ห้องสมุดดิจิทัลในประเทศไทย

- สร้างมาตรฐานการจัดเก็บทรัพยาการสารสนเทศดิจิทัล ให้สามารถแบ่งปันและเชื่อมโยงเครือข่ายการให้บริการร่วมกันได้
- การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2560 National Library of Thailand Conference 2017 “ยุคแห่งการพัฒนานวัตกรรมห้องสมุดเพื่อยกระดับการให้บริการ”
24-25 สิงหาคม 2560

ผศ.ดร.บุญลักษณ์ ตำนานจิตร
นำความรู้ด้านกระบวนการจัดห้องสมุด สารสนเทศดิจิทัลของประเทศฟิลิปปินส์ มาเทียบเคียงกับหอสมุดแห่งชาติของประเทศไทย ตลอดจนนำนโยบายการส่งเสริมการอ่านของประเทศไทย มาคิดค้นหัวข้อวิจัยของประเทศไทยต่อไป
ประชุมวิชาการและนิทรรศการของเนคเทคประจำปี 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 กันยายน 2560

ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน
การนำเสนอผลงานวิจัย การขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมาย Thailand 4.0
สัมมนาวิชาการ “การจัดการเรียนรู้ การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม” ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
21 กันยายน 2560
ผศ.ดร.บุญลักษณ์ ตำนานจิตร
-
มหกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีระดับนานาชาติ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
21-24 กันยายน 2560

ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน
ได้รับความรู้พื้ฐานดิจิทัลและกระแสเทคโนโลยีอันทันสมัย
ประชุม Bitcoin สกุลเงินในอนาคตของโลก จริงหรือ ? ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
28 กันยายน 2560

ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน
ได้แนวทางการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเงินไทย การใช้สารสนเทศในทางธุรกิจซึ่เป็นทิศทางในอนาคตของรูปแบบ นวัตกรรมบริการสารสนเทศของประเทศ
การประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อเสนอโครงการจัดการความรู้ การวิจัยองค์ความรู้เพื่อสาธารณะประโยชน์ เชิงนโยบายสาธารณ (Public Policy) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 2 อาคาร วช. 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)
3 ตุลาคม 2560

ผศ.ดร.บุญลักษณ์ ตำนานจิตร
-
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสืบค้นข้อมูลวิจัย และการหา Citations จากฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ
-

ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร
มีทักษะในการสืบค้นข้อมูลวิจัยและการหา Citations จากฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ
ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The International Forum on Data, Information, and Knowledge for Digital Lives ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
13-15 พฤศจิกายน 2560

ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน
- ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ความรู้ที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายด้านห้องสมุด และสารสนเทศในระดับนานาชาติ

ประชุมวิชการเรื่อง ห้องสมุดไทยจะก้าวไปกับไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างไร ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรียครินทรวิโรฒ
24 พศจิกายน 2560

ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน
การบริการห้องสมุดและสารสเทศให้มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในยุคดิจิทัล

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง (Augmented Reality) โดย ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11201

19 ธันวาคม 2560
ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด
ได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม HP Reveal สร้างสื่อการเรียนเสมือนจริง ซึ่งนำไปสู่การเรียนแบบ Active Learning
อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลกระทบการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ อย่างเป็นรูปธรรม (Research to Impact Pathway) ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4 มกราคม 2561

อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ
- ได้ความรู้เกี่ยวกับประเมินผลกระทบการวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ เข้าใจวิธีการเขียนได้อย่างถูกต้อง

- ได้ความรู้เรื่องทิศทางการสนับสนุนกิจกรรมการจัดการความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย

อบรม เรื่อง Digital Marketing Trend 2018 ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
8 กุมภาพันธ์ 2561
นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว (สนับสนุน)
 
สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ยุค บิ๊ก ดาต้า (Big Data) ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9 มีนาคม 2561
ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล
 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษาแนวใหม่ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
10-11 มีนาคม 2561
ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด

- ได้เรียนรู้แนวคิด หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 ระดับอุดมศึกษา

- ได้ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิควิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้" ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

13 มีนาคม 2561
ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร
อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ
- ได้ความรู้เรื่อง เทคนิควิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

โครงการ SDU Consortium : กลุ่มสาขาพัฒนางานประจำไปสู่งานวิจัย ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

4 พฤษภาคม 2561
อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ
ดร.นันทวัน เรืองอร่าม
- ได้ความรู้เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
อบรมหลักสูตร การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (R2H) ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
18-19 มิถุนายน 2561
ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด
- ได้เรียนรู้การวิเคราะห์ผลการศึกษาความสุข การจัดทำแผนปฏิบัติการสร้างความสุขให้บุคลากรในองค์กร รวมถึงการติดตามประเมินผลการสร้างความสุข

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560)

2559 | 2560 | 2561 | 2562

กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี
ผู้เข้าร่วม
ประโยชน์ที่ได้รับ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาองค์กร
ณ ห้อง 201 อาคารศิโรจน์ ผลพันธิน
20 มิ.ย. 2560
ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด
ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์
ดร.นันทวัน เรืองอร่าม
นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว
ได้รับความรู้ และเข้าใจในการบริหารความเสี่ยง เพื่อพัฒนาองค์กร
โครงการ SDU Research Consortium: กลุ่มสาขาพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย
“การอบรมเชิงปฏิบัติการการทางวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
โดยวิธี Action Research” เวลา 08.30 –16.00 น.
ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1 -2 มิ.ย. 2560
อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ (สวพ697/2560)
1.เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ
2. องค์ประกอบ นิยาม ความหมาย กรอบแนวคิดทฤษฎีและกระบวนการ ในการทำวิจัยในชั้นเรียน
3. เทคนิคการทำวิจัยในชั้นเรียน
4. ฝึกปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
สัมมนาวิชาการเรื่อง การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหาร จัดการความร่วมมือ ในการจัดการศึกษา และวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน
ณ ห้องประชุม 1608 อาคารบริหารชั้น 6 มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุร
1-2 มิ.ย. 2560

ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร
ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด
ดร.จิตชิน  จิตติสุขพงษ์
ดร.นันทวัน เรืองอร่าม

(มสด1889/2560)

การพัฒนาการจัดการศึกษาและวิจัยทางสารสนเทศ ศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ โดยหลักการการสร้างความร่วมมือ และเครือข่ายระดับชาติ ภูมิภาค และสากล การพัฒนาเครือข่าย และศักยภาพการจัดการศึกษา และวิจัยของหลักสูตร /และสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในศาสตร์นี้ ในระดับชาติและภูมิภาค การพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรวิชาชีพ อาจารย์ นักศึกษาและบัณฑิต และการสร้างความเข้มแข็งของวิชาการ และวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ในสังคมไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสู่ความเป็นสากล
การอบรมเชิงปฏิบัติการแผนจัดการความรู้ (KM Plan) เพื่อขับเคลื่อนสมรรถนะ ของบุคลากร
ณ ห้อง 201 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย
31 พ.ค. 2560
นาวสาวสุกัญญา พวงแก้ว
1.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ แผนการจัดการความรู้ (KM Plan)
2. เพื่อให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในการ ฝึกอบรมให้กับเพื่อนร่วมงานของ ตนเองได้
3. เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนา กระบวนการ และความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเองได้
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา ศักยภาพอาจารย์หัวข้อ “แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และการทวนสอบผลสำฤทธิ์ มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ”
ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
31 พ.ค. 2560
ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร
ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด
ดร.จิตชิน  จิตติสุขพงษ์
อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ
(สวท482/2560)
1. แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
2. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐาน ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
อบรมเชิงปฏิบัติการ : EIFL-Mahidol Libraries Workshop เรื่อง Research Evaluation Tools & Data Science for Libraries
ณ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
16-17 พ.ค. 2560
ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด
ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน
(มสด1853/2560)
ได้ทราบถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินงานวิจัย และแนวคิดเกี่ยวกับ Data Science ในงานห้องสมุด
อบรมเชิงปฏิบัติการ "โปรแกรม Endnote X8 เพื่อการจัดการบรรณานุกรมเอกสารทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ" ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
30 พฤษภาคม 2560
ดร.นันทวัน เรืองอร่าม
ได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Endnote X8 มาใช้จัดการบรรณานุกรมเอกสารทางวิชาการ
ประชุมวิชาการเรื่อง การพัฒนาห้องสมุดสู่ความเป็นสากลและยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ร่วมกับ Japan Society of Library and Information Science
ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรแม่สอด จังหวัดตาก
6-7 มี.ค. 2560
อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ (มสด965/2560)
1.ได้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางห้องสมุดกับการส่งเสริมนิสัย รักการอ่านเพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืน
2. ได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดบริการและกิจกรรมห้องสมุด มีชีวิตของประเทศญี่ปุ่น และนานาชาติ
3. ได้ความรู้เรื่องการพัฒนาบรรณารักษ์ และการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และ สารสนเทศศาสตร์สู่ความเป็นสากล
4. ได้ความรู้จากประสบการณ์ภาคสนาม และการศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการอนุรักษ์ และสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
5. ได้ความรู้จากประสบการณ์ภาคสนาม และการศึกษาดูงาน เกี่ยวกับห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้จังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ประชุมวิชาการประจำปี TK Forum 2017 ภายใต้หัวข้อ Better Library and Learning Space : Trends and Ideas
ณ โรงแรมเดอะโกศล
2 ก.พ. 2560
ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน (มสด317/2560)
ได้ทราบแนวโน้มนวัตกรรมห้องสมุด และการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ การสร้าง สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ และตัวอย่างโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ ได้รับรางวัลระดับโลก
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสอนแบบ Active Learning เพื่อเรียนรู้อย่าง สร้างสรรค์
ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1 ก.พ. 2560
ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด
ได้ทราบเทคนิคและวิธีการสอนที่จะนำไปใช้ ให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ของนักศึกษา เช่น การสอนแบบถามตอบ การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใช้โครงการเป็นฐาน เป็นต้น
โครงการการจัดการความรู้ KM เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ ในการบริหารเอกสารลานสารบรรณ
31 ม.ค. 2560
นาวสาวสุกัญญา พวงแก้ว
1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการ ที่ถูกต้องให้กับบุคลากรในสังกัด สานักงานคณะมนุษย์ฯ เกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ 
2. เพื่อได้พัฒนาทักษะในการเขียนหนังสือราชการ และสามารถนำไปปรับใช้ ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน โดยการติดต่อ ปรึกษา แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ในการบริหารเอกสาร ภายในหน่วยงาน
ประชุมสัมมนาระดับชาติ เรื่อง การศึกษาสารสนเทศศาสตร์ ในประเทศไทย ครั้งที่ 2 เรื่องมาตรฐานเพื่อการรับรองวิชาชีพ สารสนเทศในศตวรรษที่ 21
ณ โรงแรมลี การ์เด้นส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
17-18
พ.ย. 2559
ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน (มสด5121/2559)
การพัฒนาวิชาการและการวิจัยใน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับ มาตรฐานวิชาชีพการศึกษา เพื่อการรับรองวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์และเพื่อการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และวิจัยของกลุ่มอาจารย์ผู้สอน ในสาขาสารสนเทศศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ
อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร การสอนภาษาอังกฤษ
3 ก.ค.-18 ก.ย. 2559
ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน
(มสด2369/2559)
ได้ทราบกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เน้นการนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง เทคนิคการสอนใหม่ ๆ การประเมินผลทางภาษา การทำวิจัยในชั้นเรียน และ ความรู้ทางวัฒนธรรมข้ามชาติ