ธงฉัตร จันทร์บุตร

5811011491001

 

 

 

ณภัทร สอนใจ

5811011491002

 

 

 

ภวิศ คงภัคพูน

5811011491003

 

 

 

สุนันทา ผาใต้์

5811011491004

 

 

 

ปานตะวัน ขันภิบาล

5811011491005

 

 

 

วัชรินทร์ ยอดทอง

5811011491006

 

 

 

ธัญญามาศ วัฒโน

5811011491007

 

 

 

อรยา ฮ้อพิทักษ์สกุล

5811011491008

 

 

 

ปกรณ์ สถิตอยู่คู่ไทย

5811011491009

 

 

 

ศรัณยา ทีปชมภู

5811011491010

 

 

 

ศุภิสรา บุญมา

5811011491011

 

 

 

จิรภัทร จันทร์นวล

5811011491012 (ลาออก)

 

 

 

สุพิชชา เลียวสิริ..

5811011491013

 

 

 

ณัฎฐภัทร์ ฉันทาจานันท์

5811011491014

 

 

 

เกรียงศักดิ์ จงวัฒนไพศาล

5811011491015

 

 

 

นวพร กุลบก

5811011491016 (ลาออก)

 

 

 

อภิวัฒน์ แม่นสุข

5811011491019 (ลาออก)

 

 

 

กมลลักษณ์ ดีใหญ่

5811011491020

 

 

 

วรรธนัย ภักดีเพี้ยน

5811011491021

 

 

 

พิรดา สิงหรัตน์

5811011491023

 

 

 

วรยุทธ สัตยดิษฐ์

5811011491024 (ลาออก)

 

 

 

นิชาภา สุขเกษม

5811011491025

 

 

 

ฤทธิพงษ์ ศรีจันทร์

5811011491026

 

 

 

วรรณา โถทอง

5811011491027

 

 

 

วีรยา ไทยพานิช

5811011491028

 

 

 

ธัญญาภรณ์ กองเอียด

5811011491029

 

 

 

มาศศิรินทร์ เพ็ชรส่ง

5811011491030

 

 

 

สราวุธ ชื่นความดี

5811011491031 (ลาออก)

 

 

 

ดารุณี บริสุทธิ์

5811011491032

 

 

 

กมลมาศ เมาไธสง

5811011491033

 

 

 

ฤทัยกาญจน์ จึงพัฒนาวดี

5811011491034

 

 

 

สุวิจักขณ์ ผิวพอใช้

5811011491035

 

 

 

ธัญลักษณ์ แตงดี

5811011491036

 

 

 

ทอฝัน วงษ์อารีย์

5811011491037 (ลาออก)

 

 

 

ปาณิสรา คำธง

5811011491038

 

 

 

บุษบา ปัญญาวงศ์

5811011491039

 

 

 

จารุวรรณ ชูเลิศ

5811011491040

 

 

 

สรินทิพย์ จินดา

5811011491041

 

 

 

วิภวานี หอมกลิ่น

5811011491042

 

 

 

นาตยา ยิ้มจันทร์

5811011491043

 

 

 

อภิชญา พัฒนสมุทร

5811011491044

 

 

 

จิราภรณ์ ศิริวิวัฒน์

5811011491045

 

 

 

กฤษฎา เหนือทอง

5811011491046

 

 

 

รมิดา ศรีตะจิตต์

5811011491047

 

 

 

วลีพร เซ่งง่าย

5811011491048

 

 

 

เอกภัทร หงษ์พิพิธ

5811011491050

 

 

 

พันธกานต์ โชติวงค์วิศาล

5811011491051 (ลาออก)

 

 

 

ชลันธร หริัญชวโรจน์

5811011491052

 

 

 

รพีพัฒน์ บรรลือ

5811011491053

 

 

 

ณัฎฐณิชา สุดตาธรรม

5811011491054

 

 

 

นที จิตรเสรีพงศ์

5811011491055

 

 

 

เกษศิณี เทียนขาว

5811011491056 (ลาออก)

 

 

 

ธนกร งามวิทย์วงค์

5811011491057

 

 

 

ชญาภา ถั่วสวัสดิ์

5811011491058 (ลาออก)

 

 

 

จตุรพร กัวไวยกูล

5811011491059

 

 

 

ณัฐชนน ณรงค์เดชสกุล

5811011491060 (ลาออก)

 

 

 

ศิรประภา วีระชัยรัตนา

5811011491061

 

 

 

สาทิส ช้อยเครือ

5811011491062

 

 

 

แพรว แน่นอุดร

5811011491063

 

 

 

สุจิตรา มูลเหลา

5811011491064

 

 

 

ยุพาวรรณ ชม้อยกลาง

5811011491065

 

 

 

กีรติ โพธิสวัสดิ์

5811011491067

 

 

 

ปุณจรีย์ จาตุรัส

5811011491068

 

 

 

บัญชา โรจน์อังคณาวุฒิ

5811011491069

 

 

 

ไอนี ขาวสง่า

5811011491070

 

 

 

ศรายุทธ โป่งแยง

5811011491071

 

 

 

กาญจนา จรทะผา

5811011491072

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

นักศึกษา '58 | อาจารย์ที่ปรึกษา | คู่มือ | ระเบียบ/ข้อบังคับ

img

อาจารย์ ดร.นันทวัน เรืองอร่าม

ที่ปรึกษานักศึกษา รหัส 58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img

คู่มือนักศึกษา